топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

ta'lim tarbiya:

“Таълим муассасаларида чет тилларини ўқитишнинг сифатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари” тўғрисидаги қарорини амалда

Илм-фан

   2018 йил 23 май куни Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети “Ўзбек ва чет тиллари” кафедраси катта ўқитувчиси Азимова Умирхон Одиловна магистратура бўлими 1-босқич 17-11/12 гуруҳларида “Sports: people, places and games” мавзуида очиқ дарс ўтказди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар

Ta’lim va tarbiyaning shaxs kamolotidagi oʻrni

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Zafar Adilov
URDU – katta oʻqituvchisi
 
       Oʻzbekiston mustaqillikka erishgandan keyin mamlakatimizda ta`limga, yoshlarga katta e`tibor qaratildi 1992 yil 29 avgustda “Ta`lim toʻg`risida”gi qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”  qobul qilindi. Mamlakatimizda  12 yillik majburiy ta`limni qonun bilan kafolatlab qoʻyildi. Ilm ma`rifat ajdodlarimiz tamonidan doimo ulug`lanib kelganlar.

Маматхон Аканинг Маьрифати

Namangan muhandislik-texnologiya instituti
“Болаларни мактабдан қолдирманг!, уларни таьлим-тарбиясига эьтиборли бўлинг. Улар мактаб илмини пухта эгалласагина замонамизнинг муносиб кишиси бўлиши мумкин. Масжидга уларни юборманг, балоғат ёшига етмаганларнинг масжиди дунёвий мактабдир. Вақт соати етиб, ақл-ҳушини танигандан кейин масжидга ўзи хохласа борсин.”-имомнинг бу гаплари

Донишманд нигоҳи

Maqolalar
Илм-фан
Донишманд нигоҳи
 
Фалсафага фан сифатида қизиқиш, дунё воқеаларига  фалсафий дунёқараш  нуқтаи назаридан ёндашиш қадимдан давом этиб келган бўлса-да унинг расмий мақоми ХХ асрнинг иккинчи ярмида, 1945 йилда ЮНЕСКО ташкил қилинган кундан бошланган. 1966 йилда ўша даврда ЮНЕСКОнинг Бош директори Ре Махью таклифига биноан ташкилот

“Огоҳлик давр талаби” мавзусида давра сухбатлари

Илм-фан
2016 йил 29-30 январь кунлари институтнинг барча факультетларида ташкил этилди. Давра сухбатига  Ўзбекистон Мусулмонлари идораси Жиззах вилояти Бош Имом хатиби ўринбосари А.Атабоев, Жиззах шаҳар “Камолот” ЁИҲ  шаҳар кенгаши вакиллари ташриф буюрдилар.Давра сухбати давомида “Огоҳликка даъват” номли видеофильм

Boshlang`ich sinf o`quvchilari nutqini rivojlantirish

TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
Илм-фан
Boshlang`ich sinf o`quvchilari nutqini rivojlantirishning boshlang`ich tamoyillari.
Topvoldiev Dilyor TATU FF 2- bosqich talabasi
Abdurahmonova Zilola FarDU 4-bosqich talabasi
Mustaqillikga erishganimizdan so`ng sog`lom oilani shakllantirish, unda bolalarning jismonana ham ma`nan rivojlantirish bo`yicha qator davlat dasturlari ishlab chiqildi. Shu jumladan, boshlang`ich ta`limni rivojlantirishda bolalar nutqiga e`tabor kuchayib kamchiliklarni bartaraf etish masalalari muhim vazifaga aylandi.Ko`plab qo`llanmalar nashrdan chiqdi.Ulardan to`g`ri foydalanishni targ`ib qilishda tarbiyachi-mutaxassislar tayyorlandi. Bolalar nutqining rivojlanish xususiyatlarini o`rganish, uni amalda qo`llash bo`yicha olib borilayotgan ishlar o`z samarasini bermoqda.
Bola oila muhitida ulg`ayar ekan, uning har tomonlama kamol toppishi bevosita ota-onaga bog`liq.Ayniqsa,uning nutq masalasi.Bolani to`gri so`zlashga o`rgatish, sof til muhitini shakllantirish zarur hisoblanadi. U tug`ilgach, miya nutqiy sohalari anotomik o`sishda bo`ladi.Atrofdagilar o`sha vaqtdan boshlab eng maqbul muloqatni yo`lga qo`yishlari kerak.Chunki dastlabki yosh bosqichlarida uning miyasi jadal sur`atlarda rivojlanib boradi. Nutqni o`z vaqtida egallashni to`laqonli psixikaning paydo bo`lishiga, keyinchalik uni to`g`ri rivojlantirishda muhim hisoblanadi.Bunda o`zbek folklorlaridan, ertak, hikoyalardan foydalanish mumkin. Bolalarni uxlatish, yig`lashdan ovutish, tinglashga o`rgatish, diqqatni jamlash, tevarak-atrof, tabiatga oid tasavvurlarni uyg`otishda qo`l keladi. Misol uchun, alla aksariyat –bolalarning kundalik ehtiyojiga aylanib qoladi.Bu ayni maqsadda bolalarda badiiy adabiyotga qiziqishni oshirish uchun boshlang`ich pog`ona hisoblanadi.Alla bolaning his-tuyg`ulariga qanchalik ta`sir qilishi uning mazmundorligiga bog`liqdir:
Alla desam, bor bo`lgin, alla,
Menga nomus, or bo`lgin,alla,
Katta bo`lgan chog`ingda, alla,
Xalqqa vafodor bo`lgin, alla.
Ulg`ay bolam, gul vatanda,alla,
Botir bo`lib o`sgin qo`zim,alla,
Seni ko`rib bu chamanda,alla,
Yayray, quvnay, yulduzim,alla.

Bolalarni sport mashg’ulotlariga barqaror qiziqishini tarbiyalash

JizDPI
Илм-фан

Bolalar va o’quvchi-yoshlar va bolalarda hamma narsalarga qiziqish o’ta kuchli bo’ladi. Ularni qobiliyatiga qarab qiziqishni tanlash muhim muammo hisoblanadi.


Qiziqish ta’lim va tarbiya jarayonidagi eng muhim bo’lgan pedagogik va ruhiy (psixologiya) jarayondir. Qiziqish deganda eng avvalo ma’lum bir sohaning ahamiyatiga jiddiy e’tibor berishni tushuniladi. E’tiqod tushunchasi esa tanlagan sohasini to’la bilish, bilim va tushunchalarga amal qilish kabi ijtimoiy tarbiyaviy jarayonlarini bildiradi. Agar shu ikki voqyelikka astoydil kirishilsa va faoliyatlarda uchraydigan murakkab amallar hamda salbiy tomonlarga bardosh, chidam berilsa qo’yilgan maqsadlarga yetishish oson bo’ladi. Bunday jarayonlar sportda ko’proq namoyon bo’ladi. M: nufuzli sport musobaqalariga tayyorgarlik, ishtirok etish va g’alabalarga erishishda og’ir va murakkab mehnatni (mashqlar) boshdan kechiradi.


 Ijodkor va iqtidorli talabalarni tarbiyalash davr talabi.

JizDPI
Илм-фан

Xar qanday tarbiyaning maksadi-jamiyatning xar bir a'zosi va ular timsolida xar bir ishtimoiy qatlam, guruxning tarbiyaviy darajasini ta'minlashdir. Natijada, o’sha jamiyat rivojiga turtki bеruvchi ilg’or g’oyalarning xar bir fuqoro tomonidan ongli ravishda o’zlashtirilishi, uning tafakkuri va fikrlash tarziga aylantirilishini ta'minlaydi. Shuning uchun xam milliy istiklol mafkurasi xalkimizning bugungi va kеlgusidagi manfaatlarini bildiruvchi sog’lom g’oyalar va fikrlar tarzida o’z ifodasini topishi lozim.Ёшлар тарбиясида- компетенция

JizDPI
Илм-фан

Мамлакатимизнинг таълим тизимини изчиллик билан ислоҳ қилиш ва  бу соҳадаги давлат сиёсатини мустаҳкамлаш борсида 1997 йил 27 августда қабул қилинган “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида”ги ва “Таълим тўғрисида”ги Қонунлари, тарихий қадам бўлган бўлса, мазкур қонуннинг 3- моддасида таълим соҳасида давлат сиёсатининг асосий принциплари, узлуксизлиги ва изчиллиги, шунингдек, умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимининг мажбурийлиги белгиланган.Педагогика институтларида талабаларининг касбий сифатларини шакллантиришга таъсир этувчи омилларининг психологик тахлили

JizDPI
Илм-фан

              Ҳар қандай давлатнинг тараққиёти, келажаги таълим тарбиядаги сифат ўзгаришларига бу борада самарадорликни оширишга ва жаҳон таълим тизими талабларга мослигига, хамда мутахассис кадрларни амалий фаолиятидаги ўрнини топа олишга боғлиқ.


          Мустақил Республикамизда ўсиб бораётган илм – фан техника тараққиёти  таълим тизими олдида глобал муаммоларни қўймокда. Хозирги шароитда Халк таълими тизими олдида турган долзарб муаммолардан бири, мактаблар, касб – хунар коллежлари тизимига хар томонлама етук, малакали мутахассисларни тайёрлашдан иборат. Малакали педагогни эса мукаммал психологик билимларни эгаларисиз тасаввур қилиб бўлмайди.Tarbiyasi qiyin bolalar shaxsi shakllanishining omillari

JizDPI
Илм-фан

Biz sog’lom avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishimiz kerak. Sog’lom kishi deganda faqat jismoniy  sog’lomlikni emas, balki sharqona axloq-odob va  umumbashariy  g’oyalar ruhida kamol topgan kishini  tushunamiz.


Islom Karimov  


Bugungi kunda  mustaqil O’zbekistonimizda yosh avlodni har tomonlama yetuk, aqlli, axloqli, odobli kishilar sifatida tarbiyalash, kamol toptirish pedagogika sohasida muhim vazifa hisoblanadi.Ўқитиш жараёнига янгича ёндашувлар

JizDPI
Илм-фан

Мустақиллик шарофати билан Ўзбекистонда рўй бераётган маънавий юксалиш, инсоннинг ахлоқий, ғоявий, сиёсий камолоти мамлакатимизда амалга оширилаётган миллий уйғониш жараёнлари билан узвий алоқадорликда амалга оширимоқда. Инсоннинг маънавий-ахлоқий камолоти ниҳоятда кенг, кўп қиррали, мазмун жиҳатдан чуқур бўлиб, ўз ичига турли соҳаларни қамраб олади. Шулар ичида талим-тарбиянинг алоҳида ўрни бор.«Ta’lim-tarbiya jamiyatni harakatlantiruvchi kuch sifatida» mavzusidagi ma’naviy-ma’rifiy, madaniy tadbir

O`zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti blogi
Илм-фан

Ma’lumki, ehtiyoj – taraqqiyot omili. Kerakli narsalar ehtiyoj asosida paydo bо‘lsa, ehtiyojni qondirish uchun esa chora topish lozim. Bu intilishni, muayyan ishni amalga oshirishni taqozo etadi. Bunda maqsadli faoliyat, hoya paydo bо‘lib, uni amalga oshirishda turli usul, yо‘l, chora, shakllardan foydalanish kerak. Bularning barchasini bajarish uchun tadbir, tadbir esa avvalo, masalani hal qilish uchun iloj, chora, usul, yо‘l topmoq demakdir. Shunday qilib, tadbir deganda hayotiy ehtiyoj asosida biror ishni, maqsadni amalga oshirish, rо‘yobga chiqarish, puxta о‘ylab foydalaniladigan vosita, usul, choralar majmui tushuniladi. Bizga ma’lumki, madaniy tadbirlar hayotdagi muhim hodisalarga bag‘ishlanib, kо‘proq aholining bо‘sh vaqtida, dam olish shakli sifatida uyushtiriladi.


 


Yuqorida qayd etilgan fikrlarga asoslanib «Pedagogika va psixologiya» kafedrasi dotsenti v.b., pedagogika fanlari doktori N.Isakulova tomonidan «Ta’lim-tarbiya jamiyatni harakatlantiruvchi kuch sifatida» mavzusidagi ma’naviy-ma’rifiy, madaniy tadbir “Xalq ijodiyoti” fakulteti ta’lim yо‘nalishlari о‘rtasida 2014 yil 17 mart kuni 3-bosqich talabalari bilan о‘tkazildi. Tadbirdan maqsad talabalarning ta’lim-tarbiyasi jamiyat rivojlanishiga о‘z hissasini qо‘shish kabi fazilatlarni shakllantirishdan iborat. Mazkur tadbirda “Xalq ijodiyoti” fakultetining 6 ta ta’lim yо‘nalishi talabalari quyidagi 4 ta jamoa bо‘lib о‘zaro bellashishdi:


 «Юрт Келажаги» иқтидорли ёшлар танлови

ТошПТИ Нукус филиали
Илм-фан

Жорий илнинг 12-14-декабр куни Бухоро вилоятида  ўтказилган «Юрт Келажаги»  иқтидорли ёшлар танлови  Республика босқичда ТошПТИ Нукус филиали  «Даволаш иши» факулътети 7-курс талабаси Пулатов Дилшод Собиржонович ғолиби бўлди ва Өзбекистон «Камолот» ёшлар ижтимоий ҳаракати марказий кенгаш томонидан СЕРТИФИКАТ  билан такдирланди. 

ХОТИН – ҚИЗЛАРГА ЭЪТИБОР – ЖАМИЯТ КЕЛАЖАГИГА ЭЪТИБОР

Блог им. ttaurganchfilial

Искандарова М. -  ТТА Урганч филиали доценти, “Олима” аёллар уюшмаси Хоразм вилояти бўлими раиси;


 


Аёлини улуғлаган зот улуғ, аёлини ардоқлаган юрт ардоқли бўлади. Асрлар чиғириғидан ўтган хадиси шарифларда ҳам “Аёлларни фақат улуғ одамлар ҳурмат қилади”, дейилади. Шу жиҳатдан қараганда аёлларни иззат-икром қилиш, улуғлаш, ардоқлаш, оғирини енгил қилиш миллатимизга хос хусусият ва бу узоқ  йиллик қадриятларимизнинг ҳам таянч устунларидан биридир. Зеро, жамиятдаги барқорорликни, юртдаги осойишталикни, бир сўз билан айтганда, дунёдаги мувозанатни сақлаб турадиган ҳам – аёлдир.


Умумтаълим мактабларида тарих фани ва тарихий онг.

Наманган давлат университети

Ўзбекистон ўз мустақиллигини қўлга киритгач,  маънавий, сиёсий, иқтисодий, маданий соҳаларда катта ўзгаришлар рўй бера бошлади. Истиқлол туфайли маънавий уйғониш, тарихий, миллий ўзлигимизни англаш ва ўрганиш имконияти яратилди.Миллий ва тарихий онг тушунчалари долзарб масалалардан бирига айланди.


Oliy ne'mat

Talimuz

Qadimda Misr donishmandlaridan:«Siz dunyodagibarcha ne'matlar orasida nimani yuqori bohilaysiz?»degan savolga:«Men donni,nonni yuqori boholayman. Non barcha ne'matlarning sultoni»,deb javob bergan ekan.


 


 Misrda voyaga yetgan qizlarga sovchi kelganda, avvalo kiyovni kasbini so'raganlar. Agar u g'allakor dexqon yoki nonvoy bo'lsa,uni darrov kiyov qilishganlar.