топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

Buxoro muhandislik – texnologiya instituti:

Innovatsion texnologiyalarda pedagogik faoliyat

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Fayozova D.S. – BMTI  oqituvchisi 
Bugungi kunda ta’lim tizimida o’zaro hamkorlik, o’z-o’zini boshqarish ishga tushmoqda, o’qituvchilar o’z ijodiy faoliyatlarini yangi shakl va metodlarni topishga ta’lim jarayoniga ilg’or pedagogik texnologiyalarni olib kirishga qaratmoqdalar. Barcha ta’lim sohalarida o’qituvchilarni qayta tayyorlash hamda malakasini oshirishda innovatsion jarayonlar nazariyasi va amaliyoti o’rtasidagi munosabatlarda prinsipial yangi shakl va mexanizmlarni joriy etishni taqazo etadi. Innovatsion yangiliklarni sezish, anglash, har qanday o’qituvchiga ham xos bo’lavermaydi

Dars jarayonida yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanishning muammolari va afzalliklari

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Haydarova Sh.A.  Bux. MTI o`qituvchisi
Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo’lgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo’lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh, qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko’tarish, unga ilg’or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko’tarildi. «Ta'lim to’grisida»gi Qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning qabul qilinishi bilan uzluksiz ta'lim tizimi orqali zamonaviy kadrlar tayyorlashning asosi yaratildi.

Аyollarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi roli

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Naimova  D.Q. — BMTI  o`qituvchisi
Ayol – onamiz, ayol – rafiqamiz, ayol — mehribon va munis singlimiz va qizimiz. Binobarin, shu paytgacha hech bir shoiru zamon, olimu faylasuf ayol zotining ta'rifu-tavsifini mukammal ayta olmagan.Onalarning ulug'ligi ta'rifida Jaloliddin Rumiy hazratlari shunday demishlar: «Onalar haqqiga diqqatli bo'l, uni boshingga ko'tar. Ayol zoti naslni davom ettiruvchi sifatida ham e'zozlidir. Bir mitti jonga jon bag'ishlab, uni dunyoga keltirib, ne mashaqqatlar bilan parvarishlab voyaga yetkazayotgan onaning mehnatidan ham ortiq zahmat bormi?

Innovatsion texnologiyalarda pedagogik faoliyat

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Fayozova D.S. – BMTI  oqituvchisi 
Bugungi kunda ta’lim tizimida o’zaro hamkorlik, o’z-o’zini boshqarish ishga tushmoqda, o’qituvchilar o’z ijodiy faoliyatlarini yangi shakl va metodlarni topishga ta’lim jarayoniga ilg’or pedagogik texnologiyalarni olib kirishga qaratmoqdalar. Barcha ta’lim sohalarida o’qituvchilarni qayta tayyorlash hamda malakasini oshirishda innovatsion jarayonlar nazariyasi va amaliyoti o’rtasidagi munosabatlarda prinsipial yangi shakl va mexanizmlarni joriy etishni taqazo etadi. Innovatsion yangiliklarni sezish, anglash, har qanday o’qituvchiga ham xos bo’lavermaydi. Bu o’rinda eng asosiysi o’qituvchining o’zi yangilikni sezishga psixologik jihatdan tayyor bo’lishi kerak. O’qituvchining innovatsion faoliyati ta’lim-tarbiya jarayonida paydo bo’ladigan muammolarni tezda aniqlab olishga undaydi.

Xorijiy tillarni o`qitishda innovatsion axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Haydarova Sh.A. BMTIo`qituvchisi              
      O`zbekiston Respublikasi huquqiy demokratik jamiyat qurish yo`lidan borar ekan, o`z fuqarolarining, ayniqsa, yangi jamiyat barpo etishga bel bog`lagan, o`sib kelayotgan avlod va bo`lajak mutaxassislarning ma`naviy shakllanishiga alohida e`tibor qaratmoqda. Ta`lim muassasalari tarbiyachi o`qituvchilari milliy istiqlol g`oyasi bilan qurollangan bo`lib, uni har bir fuqaro ongiga yetkazish malakalariga ega bo`lishlari lozim. Barkamol shaxs tarbiyasini tashkil etish barcha davrlarda ham ijtimoiy jamiyatning muhim talabi va asosiy maqsadi bo`lib kelgan. O`zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi ta`lim muassasalari oldiga yangi demokratik davlatning fuqarolarini shakllantirishdek muhim vazifani qo`ydi.

Аёл – маънавият гулшани

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
В.Н.Ахмедов, З.М.Бердиева  БухМТИ

Мамлакатимизда истиқлолнинг биринчи кунлариданоқ ёшлар тарбиясига, хусусан соғлом ва ҳар томонлама баркамол авлодни вояга етказиш масалаларига устувор вазифаларидан бири сифатида алоҳида эътибор берилмоқда.
     “Маънавий-ахлоқий баркамол бўлиши учун ёшлар билимларини қунт билан эгаллаши зарур. Билимлар инсонни хушахлоқ, ақл-идрокли ва саховатли қилади, билимларсиз инсон ўзи кўзлаётган мақсадга эриша олмайди” дея таъкидлайди буюк бобокалонимиз Фаробий.

Cпорт жараёнида ёшларнинг экологик тарбияси

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Халимов Р.З. БМТИ  ўқитувчиси
Жамият эса табиатнинг  энг ажралмас қисмидир. Инсоният  ўзининг мехнат  фаолияти  натижасида  табиатга  кучли таъсир қилиб, уни ўзгартирувчи  қудратли кучга айланди.Сўнгги йиллар мобайнида инсон айрим табиат компонентлари, чунончи тупроқлар, ўсимликлар, атмосфера хавоси сувларгагина эмас, балки бутун шахар ва нохия қиёфасини тубдан ўзгартириб юборади. Бу жараён эса хамон давом  этмоқда. Табиатга бундай муносабатда бўлиш эса хозирги кунда қанчадан-қанча социал-экологик муаммоларни келиб чиқишга сабаб бўлди. Табиат бойликларидан пала-партиш фойдаланиш  оқибатида  кўпгина  бойликларимиз камайиб кетди. Бу хол эса табиат бойликларидан  унумли  фойдаланиш тушунчасини  келтириб чиқаради. Буларнинг хаммаси  экологик билимларимиз  ва маданиятимизнинг  йўқлигини исботлади. Бу хол эса инсон онгини экологик нуқтаи назардан  қайта кўриш масаласини хал этиш заруриятини талаб этади.

Ingliz tilini o’ranishning samarali usullari

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Yusupova Sh. B. BuxMTI, “Xorijiy tillar” kafedrasi.
Salohiyatli, milliy istiqlol g’oyalariga sodiq, shu bilan birga, zamonaviy bilimlarni, kompyuter texnikasini puxta o’zlashtirgan va chet tilini mikammal biluvchi farzandlarni tarbiyalash – zamon talabi. Shu jihatdan ingliz tili o’qituvchisining metodik tayyorgarligi alohida ahamiyat kasb etadi. Fanni yaxshi bilish bilan bir qatorda, bugungi kunda ta’limga keng joriy qilinayotgan axborot texnologiyalarining imkoniyatlaridan to’la foydalangan o’qituvchigina o’z faoliyatida samaraga erisha oladi.

Dizayn tarixi. kostyum dizaynining nazariy asoslari

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Xoliqova N. SH. —  BMTI assistenti
 Nuriddinova M.U – BMTI 3-bosqich talabasi 

Dizaynning tarixi  insoniyatning tarixi bilan  chambarchas bog’lik. Odamzod,  qaerda bo’lmasin, o’z buyumlarini tashqi ko’rinishiga e’tibor bergan, va shu sababli dizaynni paydo bo’lishiga asos bo’lgan.  Hozirgi tushuncha bo’yicha dizaynni shakllanishi uchun mahsus sharoitlar, talablar va ko’rsatmalar bo’lishi lozim.

Dizayn tarixi. kostyum dizaynining nazariy asoslari

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Xoliqova N. SH. —  BMTI assistenti
 Nuriddinova M.U – BMTI 3-bosqich talabasi
 
Dizaynning tarixi  insoniyatning tarixi bilan  chambarchas bog’lik. Odamzod,  qaerda bo’lmasin, o’z buyumlarini tashqi ko’rinishiga e’tibor bergan, va shu sababli dizaynni paydo bo’lishiga asos bo’lgan.  Hozirgi tushuncha bo’yicha dizaynni shakllanishi uchun mahsus sharoitlar, talablar va ko’rsatmalar bo’lishi lozim.

Mоданинг функциялари ва ривожланиш қонуниятлари

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Уринова А.З.– БМТИ  ассистенти 
Замонавий жамиятда мода оммабоп хулқ шаклларидан биридир. Демак, мода атамасини қуйидагича таърифлаш мумкин: мода бу ўзига хос усул, сиймо, ижтимоий  ахборотни ишлаш учун меъёр (психолог Л.Петровнинг таърифи); мода бу кўп инсонларга оид сезиш тури (американ ижтимоий психолог Э.Богардуснинг таърифи); мода ижтимоий гуруҳлар афзал кўрган такрорланадиган ўзгаришлар серияси (американ ижтимоий психолог Э. Росснинг таърифи).

Саноатда мавжуд кийимларнинг конструктив ечимининг статикада ва динамикада тахлили

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Тўрақулова Б.Б. – БМТИ ассистенти,
Қодирова М.М. – Бухоро маданият коллежи ўқитувчиси 

Ўзбекистонда тўқимачилик ва енгил саноат ривожланиши учун катта миқдордагитабиий хом ашё ресурслари мавжуд. Ушбу ресурслардан тайёр маҳсулот олиб чиқариб, аввало ички бозоримизни тўлдириб, сўнгра сифатли ва рақобатбардош буюмлар билан жаҳон бозорига чиқиш республикамиз иқтисодиётининг  етакчийўналишларидан биридир.

Педагогик фаолият – ижтимоий педагогик ҳодиса сифатида.

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Шарипова Ш.С.  БМТИ  ассистенти
Ўқитувчининг педагогик фаолияти, энг аввало, унинг учун мутахассис сифатида шахсий маъно касб этиши билан узвий боғлиқ. Ушбу ҳолат мантиқий иерархик принципни ўзида акс эттиради, чунки таълим шахсни тараққиёт кўрсаткичига (ҳам ўқитувчи, ҳам ўқувчи) боғлиқ бўлиб икки ёқлама таъсир, ҳамкорлик маҳсули самарадорликни белгилайди. Худди шу муносабат билан педагогик фаолиятнинг  шаклланиши, ривожланиши, ушбу касб эгалари  шахсиятга йўналганликдан ажралган ҳолда ҳукм суриши мумкин эмас.

Ta’lim va tarbiyada ayollarning tutgan o’rni.

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Alimova N. R. – BMTI o’qituvchisi                                                
Ayol borki olam munavvar! Darhaqiqat ayol ona, ayol rafiqa,ayol singil. Bu muqqadas bir zotki, uning bilan olam munavvar uning bilan oila vatan xonadon oboddir. Yangilanish,yosharish, bahor faslining ilk bayrami aynan ayollarga atalgani bejis emas albatta.Ayol- bu sadoqatli yor ko’ngillarga zavq-shavq bag’ishlovchi hayotni go’zal qiluvchi, ibo-hayoni o’zida mujassam etgan bir xilqat…

Mustaqil o’rganishning ta’limda tutgan o’rni

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Sharipova N.O’. BuxMTI 
Har qanday ta`lim sistemasi jamiyat hayotining bir qismibo’lib hisoblanadi va shu jamiyatning hammamuammolarini birgalikdabaham ko`radi. Ta`limning yangiliklarini bilib, tushunib olish uchun shu sohada ro`y berayotgan jarayonlarni anglab, kuzatib borishzarur. Ta`limni bir tomondan, tajribani avloddan avlodga yetkazib berishdan iborat ijtimoiy jarayon desak, ikkinchi tomondan, bashariyat tajribasini singdirish va o`zlashtirishdan iborat individual jarayon desak bo’ladi.

Uztozim yunusova muslima jamolovna

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Aslonov Q.Z. -BMTI  assistenti
Bu dunyoda o’zimiz uchun aziz, mo’tabar, har jabhada o’rnak bo’la oladigan shunday insonlar borki ularni doimo ezozlab yuramiz. Bunday kishilar har birimizning hayot yo’limizni tanlashda fidoiylik ko’rsatadilar, undagi o’nqir-cho’nqirliklarga chap berib, qorong’ulikda esa ziyo bo’la oladilar. Yana bir toifadagi insonlar borki, ular har kuni, har daqiqa, hattoki har soniyada O’zbekiston kelajagi uchun kurashadilar. Bunday qahramonlikni faqatgina o’qituvchilar, mualimlar, ustozlar qila oladilar.

Ўқитувчининг инновацион фаолиятини шакллантириш йўллари

Блог им. btiplp
Усманова Н.Ю. БМТИ катта ўкитувчиси
Мамлакатимиз ривожланишининг муҳим шарти замонавий иқтисодиёт, фан, маданият, техника, технология ривожи асосида кадрлар тайёрлашнинг такомиллашган тизимининг амал қилишига эришишдир.
«Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»ни амалга ошириш узлуксиз таълим тизимининг тузилмаси ва мазмунини замонавий фан ютуқлари ва ижтимоий тажрибага таянган ҳолда туб ислоҳотларни кўзда тутади. Бунинг учун, аввало, таълим тизимининг барча шаклдаги муассасаларида таълим жараёнини илғор, илмий-услубий жиҳатдан асосланган янги ва замонавий услубиёт билан амалда таъминлаш лозим.

Узбекистон иқлимий шароитини ҳисобга олган ҳолда замонавий кийимнинг эргономик хоссалари оптималлаштирилган турини ишлаб чиқиш

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Б.Б. Турақулова – БМТИ ассистенти
Ф. Тўхтаева – Бухоро маданият коллежи  II босқич талабаси
 
 Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан сўнг ва бозор иқтисодиётига босқичма-босқич ўтиш билан биргаликда кейинги йилларда аҳолининг кийим ассортиментига ва сифатига бўлган эстетик, эргономик и ва бошқа талаблари ошиб бормоқда.
Бу масала Ўзбекистон Республикаси  учун алоҳида аҳамиятга эга, чунки аҳолининг истеъмолчилик талабларини  шакклантириш ўз хусусиятларига эга бўлиб, иқлимий шарт-шароитлар, миллий анъаналар ва бизга хос демографик ҳолат билан боғлиқ.

Аёл ва жамият укит.

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Алимова Н. Р. – БМТИ.
Бугун жонажон Ўзбекистонимиз дунё ҳамжамиятида ўз ўрни, ўз овозига эгалиги катта бахтдир. Халқаро майдонда озод ва обод Ватанимизнинг обрў-эътибори кундан-кунга юксалаётгани қанчалар фарахбахш. Сиёсий, иқтисодий-ижтимоий соҳаларда қўлга киритаётган ютуқларимизни ҳеч бир нарсага тенглаб бўлмайди. Ҳа, ўз тараққиёт йўлини белгилаб олган мамлакатимиз фуқаролари ҳуқуқий демократик жамият қуришдай эзгу мақсад йўлида якдиллик билан меҳнат қилмоқдалар. Шубҳасиз, бу буюк яратувчилик ишларини кўп сонли аёлларимизнинг иштирокисиз тасаввур этиш қийин. Шунинг учун ҳам Мустақиллик шарофати туфайли мамлакатимизда оналик ва болалик муҳофазаси мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётида аёлларнинг ўрни ва оиладаги муносабатларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Мустаҳкам оила – маънавий соғлом жамият асоси.

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Авлиёқулов У.М. БухМТИ ўқитувчиси
 Бугунги ривожланиш ва мураккаблашиш даражаси ҳамоҳанг бораётган дунё саҳнасида ҳар бир оиланинг ҳаёт йўлларида пайдо бўлувчи турли воқеа-ҳодисаларни ўз куч – ғайрати ёки аксинча кучсизлиги билан енгишга ҳаракат қилиши, унинг жамиятдаги мавқейини белгилаб беради. Ҳозирги даврда оила билан боғлиқ муаммолар кун сайин аҳамятли бўлиб бормоқда. Бугунги кун замонавий жамиятида кун сайин ўзгаришлар, ҳаракатлар ва ривожланишлар бораётганини ҳеч ким инкор қила олмайди. Бу каби жамиятлар билан алоқадорликда алоҳида бир ижтимоий тузулма — оиланинг ҳам ўзгариб бориш ҳолати кузатилмоқда.