топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

тарих:

Мавлоно Жалолиддин РУМИЙ «ҚАЛБ КЎЗИНГНИ ОЧ» КИТОБИДАН ҲИКМАТЛАР

Илм-фан


Сабоҳат Бозорова таржимаси
АВЛИЁ

• Аллоҳ мардларининг оёқлари остида тупроқ бўл. Сен ҳам биздек ҳасадинг бошига тупроқ соч!

• Ёғоч қилични жангга олиб борма, оху фиғонга тушмаслик учун уни бир бор назардан ўтказ: агар ёғоч бўлса, бор, бошқасини қидир; агар олмос бўлса, қувонч билан олға бос! Олмос қилич авлиёларнинг аслаҳахоналаридандир.

Ўзбекистон тарихи

Илм-фан
  ЎЗБEКИСТОН ТАРИХИ. ИСТОРИЯ УЗБEКИСТАНА. HISTORY OF UZBEKISTAN
·
Тунюқуқ битиги. (Урхун битиглари)

1889 йил, кимсасиз Мўғул чўли, Бепоён кенгликларда аҳён-аҳёнда одам яшайдиган кулбалар учрайди. Озиқ-овқатни етарлича ғамламай, узоқ йўлга енгнл-елпи отланган киши бу жойларда жуда қийналади.

Жалолиддин Давонийнинг инсон ҳуқуқини ҳимоя қилиш ҳақидаги қарашлари

Тошкент давлат юридик университети ҳуқуқшунослари
  Маълумки, аждодларимизнинг ғоявий мероси, уларнинг сиёсий –ҳуқуқий қарашларига Ўзбекистонда  алоҳида эътибор берилмоқда. Шунинг учун ҳам фуқаролар дунёқараши ва онгининг шаклланиши ва унга боғлиқ бўлган тарихий шарт-шароитларни ўрганиш хозирги даврда амалий аҳамиятга  эга. Давлат ва ҳуқуқ ҳақидаги дастлабки фикрлар билан

Ўзбекистоннинг бронза даври аҳолиси этник таркиби хусусида айрим мулоҳазалар

Маънавият
Ўрта Осиёнинг бронза даври аҳолиси тўғрисида А.А.Асқаровнинг умумий фикри шундай: «…қадимги деҳқончилик маданияти соҳиблари, Ўрта Осиёнинг шимолидаги чорвадор қабилалар, мумкинки Жанубий Рус чўл зоналари ҳалқлари бир тилда — Эрон тилли ва шу тил лаҳжаларида гапиришган. Менинг фикримча сополли ва кучуктепа маданияти халқлари тил жиҳатидан бир-бирини тушунишган, шу тил асосида Қадимги Бақтрия тили вужудга келган, яьни Эрон тили лаҳжаларидан бири»[8].

Қуёш борлигидай ойдин ҳақиқат

Маънавият
Абдулла Қодирий ва жадидчилик масаласи мавзуси қодирийшуносликнинггина эмас, адабиётшунослигимизнинг ҳам муҳим ва долзарб, лекин шу пайтга қадар етарлича эътибор берилмай келаётган масалаларидан. Муҳимлиги шундаки, Абдулла Қодирийдек ўзбек адабиётида янги йўл-йўналишни бошлаб берган, ўзбек романчилик мактабига асос солган сиймонинг жадидчилик номи билан тарихга кирган XX аср бошидаги етакчи ижтимоий-сиёсий, маданий-маърифий ҳаракатдан четда туриши мумкин эмас эди. Тўғрироғи, Қодирий феномени, аслида, жадидчиликнинг адабиётда намоён бўлишидир. «Ўткан кунлар», биринчи навбатда жадид адабиётининг, иккинчи номи билан айтганда, янги ўзбек адабиётининг энг куркам маҳсули. Бунинг ажабланадиган жойи йўқ. Таажжубимиз сабаби, битта ҳодисани турли номлар билан атаётганимизда ва уларнинг

Ана шунақа

Жамият
 
“Платон”нинг маъноси нима?
Шарқ оламида Афлотун номи билан машҳур Қадимги Юнон файласуфи Платон Суқротнинг шогирди, Арастунинг устози эди. У асарлари бизгача тўлиқ шаклда етиб келган биринчи файласуфдир.
Тарихчи Диоген (II-III асрлар) маълумотига кўра, Платоннинг асл исми Аристокл бўлиб, “Энг яхши шон-шуҳрат” деган маънони билдиради. Қабрга ҳам шу ном билан қўйилган. Платон эса тахаллус бўлиб, “кенг”, “кенг елкали” деган маънога эга. Бўйи баланд, елкалари кенг бўлгани ва курашларда кўп ғалаба қозонгани учун файласуфга бу номни устози Суқрот берган.

Аҳмад Яссавий (1105–1167)

Ўзлигим
Жамият
Ислом дини пайдо бўлгандан сўнг унинг доирасида, Қуръон ва ҳадис аҳкомига мос равишда пайдо бўлган тасаввуфий таълимотлар Х–ХI асрларга келиб Мовароуннаҳрда ҳам кенг тарқала бошлади.

Тасаввуф – Яқин ва Ўрта Шарқ халқларининг маънавий ҳаёти тарихидаги энг мураккаб, ўзаро зиддиятларга тўлиб-тошган ва муҳим ҳодисалардан бири бўлиб, унинг учун таркидунёчилик, бу дунё бойликларидан ва нозу неъматларидан воз кечиш, Аллоҳ васлига етмак мақсадида пок, ҳалол, ўз меҳнати ила яшаш, ихтиёрий равишдаги фақирлик характерли хусусиятлардан ҳисобланган.

Маҳмуд Замахшарий (1075–1144)

Ўзлигим
Жамият
Кўҳна Хоразм заминида азалдан жаҳон фани ва маданияти ривожига муносиб ҳисса қўшган кўплаб буюк алломалар етишиб чиққан. Абул Қосим Замахшарий ана шундай улуғ сиймолардан биридир.

Мутафаккирнинг тўлиқ исми Абул Қосим Маҳмуд ибн Умар Замахшарий бўлиб, 1075 йил 19 мартда Хоразмнинг катта қишлоқларидан бири – Замахшар қишлоғида таваллуд топди. Замахшарий ҳақидаги маълумотлар, асосан, ўрта аср араб манбаларида келтирилади. Отаси унчалик бадавлат бўлмаса-да, саводли, тақводор, диёнатли киши бўлган ва аксар вақтини Қуръон тиловати-ю намоз ўқиш билан ўтказиб, Замахшардаги бир масжидда имомлик ҳам қилган. Замахшарийнинг онаси ҳам тақводор, диндор аёллардан ҳисобланган.

Маҳмуд Кошғарий (1030–1127)

Ўзлигим
Жамият
Маҳмуд Кошғарий Марказий Осиёда илк ўрта аср маданиятининг буюк арбобларидан бўлиб, тилшунослик соҳасида, хусусан, туркий тилларни ўрганиш соҳасида машҳур бўлди ва тарихда ўчмас из қолдирди.

Маҳмуднинг отасини исми Ҳусайн, бобосиники Муҳаммад бўлиб, келиб чиқиши ва тилига кўра Кошғарий нисбатини олган. У яшаб ижод этган даврда Мовароуннаҳрда Сомонийлар ўрнини Қорахонийлар сулоласи эгаллаган, туркий адабий тил минтақада кенг урф бўла бошлаган эди. Ҳатто Аббосийлар халифалиги марказларида, азалдан араб ва бошқа сомоний халқлар яшаб келган ўлкаларда туркий элатлар намояндалари кўпайиб, туркий тилга эътибор ошган эди. Маҳмуд Кошғарий ҳам ўзининг узоқ йиллар давомида яратган “Девону луғатит турк” китобини 1075 йилда тугаллаган. Асарнинг асосий матни ўша даврда кенг минтақа мусулмон

Бибихоним-юксак идрокли, тадбиркор аёл

Маънавият
Мустақиллик йилларида Амир Темур ва темурийлар даври тарихини ўрганишга жиддий киришилди. ЮНЕСКО халқаро ташкилоти томонидан унинг юбилейи кенг нишонланди. Буюк соҳибқирон қолдирган моддий ва маънавий мерос, унинг бунёдкорлик ва давлатни бошқаришдаги салоҳияти, тажрибаси ҳали-ҳануз жаҳон жамоатчилигининг қизиқишини орттириб, ҳайратига сабаб бўлмоқда.

Амир Темурнинг буюк давлат арбоби ва саркарда сифатидаги муваффақиятларида Бибихонимнинг хизматлари катта бўлган. Уни Сароймулкхоним деб ҳам аташган.

Shayboniyxonning Movarounnahrda hokimiyatni o’z qo’liga olishi

Картинки по запросу shayboniyxonTurkiy xalqlarning qadimdan qolgan bir odati bor: agar hukmdorlardan bittasi mamlakatni yaxshi idora qilsa yoxud mamlakatga yangi bir usul va tartib kiritib, o’ziga xos xizmat ko’rsatsa, uning nomini mangu qoldirishga intiladi. Shu tariqa u bir tarafdan o’zining hukmdorini qavm boshlig’i o’rniga qo’yadi-da, bu

Урганч давлат университетида Тарих факультети талабалари учун йирик тарихчи олимлар иштирокидаги “маҳорат дарслари”

Илм-фан
2017 йил 19 май куни Урганч давлат университетида Хоразм воҳасидаги олий ўқув юртларининг ижтимоий-гуманитар йўналишлари профессор ўқитувчилари, ёш олимлар ва талабалари учун тарих, археология, этнология ва санъатшунослик соҳалари ҳамда  ушбу йўналишларнинг назарий-методологик масалалари бўйича маҳорат дарслари ташкил этилди. Маҳорат дарслари

Ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда ўзбекистон тарихи фанининг ўрни.

Toshkent farmatsevtika instituti
Илм-фан
Болтаева Б.Х.
 
ЁШЛАРНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ЎЗБЕКИСТОН  ТАРИХИ  ФАНИНИНГ  ЎРНИ
Тошкент фармацевтика институти, Тошкент ш. Ўзбекистон Республикаси
E-mail: boltayevabarnoxon@umail.uz
Ватан муқаддас даргоҳ. Ўзбекистон тарихи фанини ўрганиш ёш авлодни  ватанпарварлик руҳида тарбиялашда, эл-юрт ва миллат

Тарихдан садо бергувчи обод гўшалар!

Mansur Yunus
Шеърият ва адабиёт
2016 йил 21 апрел куни Ўзбекистон “Миллий тикланиш” демократик партияси Тошкент шаҳар Бектемир туман кенгаши ва Ўзбекистон “Миллий тикланиш” демократик партияси Тошкент шаҳар Яшнобод туман кенгаши, “Ёшлар қаноти” билан ҳамкорликда Қўйлиқ Ота мақбарасида «Юртим тарихини ўрганаман» шиори остида«Тарихдан садо бергувчи обод гўшалар!» ёшлар акцияси бўлиб ўтди.

Талабаларда миллий ғурур ва миллий ифтихор туйғусини шакллантириш омиллари.

БухМТИ
Илм-фан
Шодиев Ж.Ж. Бухоро Муҳандислик-технология институти “Тарих” кафедраси ўқитувчиси.
Дурдиев Ж.Ж. БМТИ институти “Кимёвий технология” факултети, II босқич талабаси.

Тарих ҳақиқати шуни кўрсатадики, томирида миллий ғурур, Ватан ишқи жўш урган одамгина бук ишларга қодир бўлади. Биз шундай маънавий муҳит яратишимиз керакки, юртимизнинг ҳар бир бурчагида, барча шаҳар ва қишлоқларимиз қиёфасида Ватандан фахрланиш ҳисси кўзимизни, қалбимизни яшнатиб турсин.
Ҳозирги даврда келажак авлоднинг истиқлол сари ишонч билан боришида ва уни мустаҳкамлашда авваламбор, уларнинг маънавиятини шакллантириш кечиктириб бўлмас вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Тўти Юсупова ҳақида ҳужжатли фильм

Қариси бор уйнинг -париси бор


Тошкентдаги Республика киночилар уйида 17 декабрь, чоршанба куни “Ўзбеккино” буюртмаси билан “Замон ва тақдирлар” рукнида “Санъат-маъно” студиясида тасвирга олинган “Тўти Юсупова” ҳужжатли фильмининг премьераси ва Ўзбекистон халқ артисти Тўти Юсупованинг ижодий кечаси бўлиб ўтди.


“Ўзбеккино” миллий агентлиги матбуот хизмати хабар беришича, тадбирда таниқли кино арбоблари, кино ва театр артистлари, Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси вакиллари сўзга чиқиб, Тўти Юсупованинг кино ва театр санъатига қўшган ҳиссаси тўғрисида илиқ фикрлар билдиришган.


Шундан сўнг актрисанинг ҳаёт йўли ва ижодига бағишланган “Тўти Юсупова” ҳужжатли фильми намойиш этилди. Унинг монологи сифатида ишланган ушбу фильмни йиғилганлар яхши кутиб олди.


Қайд этишларича, ҳужжатли фильм Ойбек Алиев режиссёрлигида суратга олинган. Сценарийга ҳам Алиев муаллифлик қилган бўлиб, суратга олиш ишларини оператор Игорь Блидарёв амалга оширган.


МАНБА


 


Шоҳ ва шоир

Toshkent islom universiteti
Илм-фан

 


  “Бобомиз Заҳириддин Муҳаммад Бобур номи билан ҳар қанча фаҳрлансак арзийди. Ўзбек халқининг довруғини дунёга таратган буюк аждодларимиздан бири ўлароқ, ул зот бизни ўтмиш тарихимизни қадрлашга, келажакка буюк ишонч билан қарашга ўргатади”


Ислом Каримов


 


   Ватанимиз тарихига назар солар эканмиз, унинг зарварақларига жило бахш этиб турган бир қанча олим-у уламолар, шоҳ-у шоирлар, етук инсонларнинг ибратли ҳаётларига гувоҳ бўламиз. Уларнинг умрлари биз ёшлар учун қимматли ўгит ва беназир намуна бўлиб хизмат қилади.


 


 


 Бобур юртида байрам

Бобуршунослик
Шеърият ва адабиёт

Бугун улуғ ўзбек шоири, мутафаккир ва давлат арбоби Заҳириддин Муҳаммад Бобур туғилган кун.


Шу муносабат билан аллома таваллудининг 532 йиллиги муносабати билан унинг она шаҳри Андижонда илмий анжуман ўтказилади. Бу анжуманда иштирок этиш учун Европа, Осиё ва Африка қитъалари, ҳамда Ўбекистоннинг турли бурчакларидан бобуршунос олимлар, адиб ва шоирлар, умуман олганда Бобур ихлосмандлари Анджионга етиб келишган.