топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

тарих:

Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!

Маданият ва маърифат
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 7.02.2018 йилдаги ПҚ–3514-сон «Ички туризмни жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!» ички туризмни ривожлантириш дастурини амалга ошириш бўйича амалий чора-тадбирлар режасига асосан, шунингдек, т</span

Следы австро-венгерских и германских военнопленных Первой мировой войны в Ферганской долине

Илм-фан
  А. Акбаров, Н. Собиров
     Уже через несколько месяцев после начала Первой мировой войны и широкомасштабных маневров на Восточном фронте, в России и вТуркестане появились первые австро-венгерские военнопленные.Таким образом, и попали австро-венгерские и германские военнопленные в далекую от фронта Ферганскую долину.
Кызил-Кыя-один из старейших центров добычи угля. Каменноугольные залежки открыли киргизские пастухи в ущелье Ишма-Булак.Местное население с давних пор примитивным способом добывало уголь для своихнужд. Его называли «черным камнем», который своей способностью гореть вызывал всеобщее изумление на мусульманском востоке. Начиная с 70-х годовXIXвека после завоевания Туркестанского края  Россией, в Туркестане, в том числе Ферганской долине

Буюк аждодимиз хотирасини фахр ила ёдга олайлик!

Ватанпарвар
Маданият ва маърифат
Узоқ ўтмишдан то ҳозиргача ўзбек халқи ўзининг гўзал урф-одатлари, анъаналари ва миллий қадриятлари билан дунё ахлини лол қолдириб келмоқда. Ўтганларни, уларнинг хайрли ишларини, жасоратини ёдга олмоқ, эъзозламоқ халқимизга хос эзгу фазилатларнинг биридир. Тарихий манбалар шуни кўрсатадики, узоқ муддатли ўз тарихига эга бўлган Ўзбекистон диёридан

Халқимиз даҳосининг тимсоли

Маданият ва маърифат
Халқимиз даҳосининг тимсоли
Мустақилликка эришгач, халқимиз ҳаётида мислсиз ўзгаришлар рўй берди. Айниқса, маънавий соҳада амалга оширилган ишларнинг ўзи улкан бир тарих бўлиб қолди. Жумладан, Биринчи Президентимиз Ислом Каримов раҳнамолигида буюк давлат арбоби, моҳир дипломат ва илм-фан ҳомийси Амир Темур хотирасини абадийлаштириш мақсадида

Маънавий уйғониш ва тарихий зарурат

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
М.А.Қурбанов — катта ўқитувчи, (УрДУ)
А.Машарипов, Т.Ражапбаев, О.Ўрозбоев – талабалар, (УрДУ)
 
Истиқлол йилларида мамлакатимизда ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятини барпо қилиш жараёнида жамият ҳаётининг барча соҳаларида биргаликда туб ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Айниқса, бу соҳада миллий ўзликни англаш, ўтмишда

Мавлоно Жалолиддин РУМИЙ «ҚАЛБ КЎЗИНГНИ ОЧ» КИТОБИДАН ҲИКМАТЛАР

Илм-фан


Сабоҳат Бозорова таржимаси
АВЛИЁ

• Аллоҳ мардларининг оёқлари остида тупроқ бўл. Сен ҳам биздек ҳасадинг бошига тупроқ соч!

• Ёғоч қилични жангга олиб борма, оху фиғонга тушмаслик учун уни бир бор назардан ўтказ: агар ёғоч бўлса, бор, бошқасини қидир; агар олмос бўлса, қувонч билан олға бос! Олмос қилич авлиёларнинг аслаҳахоналаридандир.

Ўзбекистон тарихи

Илм-фан
  ЎЗБEКИСТОН ТАРИХИ. ИСТОРИЯ УЗБEКИСТАНА. HISTORY OF UZBEKISTAN
·
Тунюқуқ битиги. (Урхун битиглари)

1889 йил, кимсасиз Мўғул чўли, Бепоён кенгликларда аҳён-аҳёнда одам яшайдиган кулбалар учрайди. Озиқ-овқатни етарлича ғамламай, узоқ йўлга енгнл-елпи отланган киши бу жойларда жуда қийналади.

Жалолиддин Давонийнинг инсон ҳуқуқини ҳимоя қилиш ҳақидаги қарашлари

Тошкент давлат юридик университети ҳуқуқшунослари
  Маълумки, аждодларимизнинг ғоявий мероси, уларнинг сиёсий –ҳуқуқий қарашларига Ўзбекистонда  алоҳида эътибор берилмоқда. Шунинг учун ҳам фуқаролар дунёқараши ва онгининг шаклланиши ва унга боғлиқ бўлган тарихий шарт-шароитларни ўрганиш хозирги даврда амалий аҳамиятга  эга. Давлат ва ҳуқуқ ҳақидаги дастлабки фикрлар билан

Ўзбекистоннинг бронза даври аҳолиси этник таркиби хусусида айрим мулоҳазалар

Маънавият
Ўрта Осиёнинг бронза даври аҳолиси тўғрисида А.А.Асқаровнинг умумий фикри шундай: «…қадимги деҳқончилик маданияти соҳиблари, Ўрта Осиёнинг шимолидаги чорвадор қабилалар, мумкинки Жанубий Рус чўл зоналари ҳалқлари бир тилда — Эрон тилли ва шу тил лаҳжаларида гапиришган. Менинг фикримча сополли ва кучуктепа маданияти халқлари тил жиҳатидан бир-бирини тушунишган, шу тил асосида Қадимги Бақтрия тили вужудга келган, яьни Эрон тили лаҳжаларидан бири»[8].

Қуёш борлигидай ойдин ҳақиқат

Маънавият
Абдулла Қодирий ва жадидчилик масаласи мавзуси қодирийшуносликнинггина эмас, адабиётшунослигимизнинг ҳам муҳим ва долзарб, лекин шу пайтга қадар етарлича эътибор берилмай келаётган масалаларидан. Муҳимлиги шундаки, Абдулла Қодирийдек ўзбек адабиётида янги йўл-йўналишни бошлаб берган, ўзбек романчилик мактабига асос солган сиймонинг жадидчилик номи билан тарихга кирган XX аср бошидаги етакчи ижтимоий-сиёсий, маданий-маърифий ҳаракатдан четда туриши мумкин эмас эди. Тўғрироғи, Қодирий феномени, аслида, жадидчиликнинг адабиётда намоён бўлишидир. «Ўткан кунлар», биринчи навбатда жадид адабиётининг, иккинчи номи билан айтганда, янги ўзбек адабиётининг энг куркам маҳсули. Бунинг ажабланадиган жойи йўқ. Таажжубимиз сабаби, битта ҳодисани турли номлар билан атаётганимизда ва уларнинг

Ана шунақа

Жамият
 
“Платон”нинг маъноси нима?
Шарқ оламида Афлотун номи билан машҳур Қадимги Юнон файласуфи Платон Суқротнинг шогирди, Арастунинг устози эди. У асарлари бизгача тўлиқ шаклда етиб келган биринчи файласуфдир.
Тарихчи Диоген (II-III асрлар) маълумотига кўра, Платоннинг асл исми Аристокл бўлиб, “Энг яхши шон-шуҳрат” деган маънони билдиради. Қабрга ҳам шу ном билан қўйилган. Платон эса тахаллус бўлиб, “кенг”, “кенг елкали” деган маънога эга. Бўйи баланд, елкалари кенг бўлгани ва курашларда кўп ғалаба қозонгани учун файласуфга бу номни устози Суқрот берган.

Аҳмад Яссавий (1105–1167)

Ўзлигим
Жамият
Ислом дини пайдо бўлгандан сўнг унинг доирасида, Қуръон ва ҳадис аҳкомига мос равишда пайдо бўлган тасаввуфий таълимотлар Х–ХI асрларга келиб Мовароуннаҳрда ҳам кенг тарқала бошлади.

Тасаввуф – Яқин ва Ўрта Шарқ халқларининг маънавий ҳаёти тарихидаги энг мураккаб, ўзаро зиддиятларга тўлиб-тошган ва муҳим ҳодисалардан бири бўлиб, унинг учун таркидунёчилик, бу дунё бойликларидан ва нозу неъматларидан воз кечиш, Аллоҳ васлига етмак мақсадида пок, ҳалол, ўз меҳнати ила яшаш, ихтиёрий равишдаги фақирлик характерли хусусиятлардан ҳисобланган.

Маҳмуд Замахшарий (1075–1144)

Ўзлигим
Жамият
Кўҳна Хоразм заминида азалдан жаҳон фани ва маданияти ривожига муносиб ҳисса қўшган кўплаб буюк алломалар етишиб чиққан. Абул Қосим Замахшарий ана шундай улуғ сиймолардан биридир.

Мутафаккирнинг тўлиқ исми Абул Қосим Маҳмуд ибн Умар Замахшарий бўлиб, 1075 йил 19 мартда Хоразмнинг катта қишлоқларидан бири – Замахшар қишлоғида таваллуд топди. Замахшарий ҳақидаги маълумотлар, асосан, ўрта аср араб манбаларида келтирилади. Отаси унчалик бадавлат бўлмаса-да, саводли, тақводор, диёнатли киши бўлган ва аксар вақтини Қуръон тиловати-ю намоз ўқиш билан ўтказиб, Замахшардаги бир масжидда имомлик ҳам қилган. Замахшарийнинг онаси ҳам тақводор, диндор аёллардан ҳисобланган.

Маҳмуд Кошғарий (1030–1127)

Ўзлигим
Жамият
Маҳмуд Кошғарий Марказий Осиёда илк ўрта аср маданиятининг буюк арбобларидан бўлиб, тилшунослик соҳасида, хусусан, туркий тилларни ўрганиш соҳасида машҳур бўлди ва тарихда ўчмас из қолдирди.

Маҳмуднинг отасини исми Ҳусайн, бобосиники Муҳаммад бўлиб, келиб чиқиши ва тилига кўра Кошғарий нисбатини олган. У яшаб ижод этган даврда Мовароуннаҳрда Сомонийлар ўрнини Қорахонийлар сулоласи эгаллаган, туркий адабий тил минтақада кенг урф бўла бошлаган эди. Ҳатто Аббосийлар халифалиги марказларида, азалдан араб ва бошқа сомоний халқлар яшаб келган ўлкаларда туркий элатлар намояндалари кўпайиб, туркий тилга эътибор ошган эди. Маҳмуд Кошғарий ҳам ўзининг узоқ йиллар давомида яратган “Девону луғатит турк” китобини 1075 йилда тугаллаган. Асарнинг асосий матни ўша даврда кенг минтақа мусулмон

Бибихоним-юксак идрокли, тадбиркор аёл

Маънавият
Мустақиллик йилларида Амир Темур ва темурийлар даври тарихини ўрганишга жиддий киришилди. ЮНЕСКО халқаро ташкилоти томонидан унинг юбилейи кенг нишонланди. Буюк соҳибқирон қолдирган моддий ва маънавий мерос, унинг бунёдкорлик ва давлатни бошқаришдаги салоҳияти, тажрибаси ҳали-ҳануз жаҳон жамоатчилигининг қизиқишини орттириб, ҳайратига сабаб бўлмоқда.

Амир Темурнинг буюк давлат арбоби ва саркарда сифатидаги муваффақиятларида Бибихонимнинг хизматлари катта бўлган. Уни Сароймулкхоним деб ҳам аташган.