топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

Поэзия:

В Национальной библиотеке прошла торжественная встреча, посвященная юбилею Гульчехры Ибрагимовой

Блог им. barbaris

Одна из известных узбекских поэтесс, яркий журналист и наша коллега – Гульчехра Ибрагимова Шахобиддин кизи  (Мумтоз Шахобиддин) отметила сегодня  свой юбилей.


b04Мумтоз Шахобиддин  является автором популярной  поэтической  книги «Садарайҳон ифори».Лирические стихи поэтессы проникнуты нежностью, заботливостью любящей матери, тонкостью чувств зрелой женщины. Для Мумтоз Шахобиддин  мир на земле — это мир чудес, волшебства, и нет ничего священнее матери, обнимающей своего малыша. В ее стихах воссоздан романтический, волшебный, прекрасный мир родной природы, образ родины.Әденбай Тәжимуратовтың поэзиясы

Блог им. aynaxan

Әжинияз атындағы НМПИ, қарақалпақ әдебияты


кафедрасы оқытыўшысы, филология илимлери


кандидаты Э.Ешниязова


 


Қарақалпақ поэзиясына ХХ әсирдиң 50-жылы «Туўған жер» деген қосығы менен кирип келген шайыр Ә.Тәжимуратов 1957-жылы «Парахатшылық кептерлери», 1967-жылы «Зарлық ҳәм Барлық», 1976-жылы «Айдынлар», 1983-жылы «Саўға» деген қосықлар ҳәм поэмалар топламларын жәриялады. Шайырдың «Саўға» топламына кирген қосық, поэма, ертек-поэмалары рус тилине аўдарылып, 1988-жылы «Дар» деген ат пенен «Қарақалпақстан» баспасында өз алдына рус тилинде китап болып басылып шықты. Әденбай Тәжимуратовтың поэзиясы

Блог им. zamira78

Қарақалпақ поэзиясына ХХ әсирдиң 50-жылы «Туўған жер» деген қосығы менен кирип келген шайыр Ә.Тәжимуратов 1957-жылы «Парахатшылық кептерлери», 1967-жылы «Зарлық ҳәм Барлық», 1976-жылы «Айдынлар», 1983-жылы «Саўға» деген қосықлар ҳәм поэмалар топламларын жәриялады. Шайырдың «Саўға» топламына кирген қосық, поэма, ертек-поэмалары рус тилине аўдарылып, 1988-жылы «Дар» деген ат пенен «Қарақалпақстан» баспасында өз алдына рус тилинде китап болып басылып шықты. 


Ә.Тәжимуратов поэзиясы идеялық-тематикалық жақтан жүдә кең, туўылған жер, ана Ўатан, халық, тәбият, тынышлық, дослық, муҳаббат, дидактикалық, философиялық ҳәм т.б. темадағы қосықлар шайыр дөретиўшилигиниң тийкарын қурайды. Лекин шайыр қайсы теманы жырламасын  «шайыр болыў шәрт емес, азамат болыў ўазыйпаң» деген идеяға садық болып  қалады,  бул идея шайырдың «Өтиниш» қосығында айқын сәўлелениўин табады.


Шайыр шайыр болып, шайырман десин,


Тыңлаўшысы тыңлап, қайылман десин,


Гәпти аўыр алмай, есиңде сақла,


Сөзиңди өлшеп айт, өзиңди бақла,


Қәне, ислериңе қайыл қалайық,


Алды менен азамат бол, ылайық!


Шайыр Ә.Тәжимуратовтың поэзиясында ана  Ўатан темасын жырлаўға айрықша итибар қаратылады, әсиресе, шайырдың «киши ўатанына», яғный Арал теңизи  жағалаўлары менен Мойнаққа болған иззет-ҳүрмети өз алдына десек қәтелеспеймиз. Усы тема шайырдың «Ассалам», «Ақ қуў», «Шағала», «Мулайым Арал», «Асаў Арал», «Революцияшыл Арал», «Сен болмасаң Аралым», «Аралдың толқынлары»  қосықларында сәўлеленеди.  Бул тема раўажлана келе  «Айдынлар», «Гөззал» қосықларында муҳаббат темасы менен де ушласып кетеди. «Айдынлар» балық аўлаўға кеткен ярын сағынған қыздың қосығы ғана болып қалмастан, туўған елге болған сағынышты да жеткерип бере алады, сол ушын болса керек туўған елинен алысларда жүрген жерлеслеримиздиң өз ўатанына болған сағынышын сәўлелендириўши қосық сыпатында «Айдынлар» қосығы халық арасында жүдә кең тарқалып, ҳәттеки жаслардың гимни дәрежесине де көтерилген. «Айдынлар» қосығының лирикалық қаҳарманы, яғный ярын күткен қыздың образы бәршемизге жүдә жақсы таныс, оны көз алдымызға елеслете аламыз, шайыр усы қыздың сүйген ярының образына да дыққат аўдарып, «Гөззал» ямаса балықшы жигит қосығын  дөретеди.


Балық туттық Арал теңиз ишинде,


Сен турасаң гүл-гүл жайнап есимде,


Әйне бүгин толған айдың кешинде,


Асығаман саған жеткенше гөззал.


 


 


Гөззаллар ишинде өзиңсең жаным,


Өзиңсең тербелткен жүрегим тарын,


Муҳаббатым сенсең, сен аҳыў-зарым,


Асығаман саған жеткенше гөззал.


 


Бул қосық «Айдынлар» қосығына жуўап сыпатында жазылғандай көринеди. Шайыр Ә.Тәжимуратов «Айдынлар» қосығын 1969-жылы сентябрь айында дөреткен болса, «Гөззал» қосығын сол жылы октябрь айында жазады. Демек, бул еки қосықты бир система, бири екиншисин толықтыратуғын шығармалар сыпатында таллаў арқалы муҳаббаттың шырайлы картинасы, яғный теңиз жағасында ярын сағынышлы күткен гөззал қыз ҳәм оған жеткенше асығып   киятырған ашық жигит көз алдыңа елеслейди,  усы жерде Әжинияз дөреткен «Гөззаллар» деген қосығын оқый отырып, Әжинияз дәўиринде жасаған қарақалпақ қызларының портретин сызыў мүмкин деген художниклердиң пикирлери есимизге келеди, сондай-ақ, рус жазыўшысы А.Гринниң «Алые паруса» деген повестиниң қаҳарманы Ассольдиң теңиз жағасында «қызыл желкомлы» үлкен кемеде келетуғын шахзадасын  күтиў картинасы есимизге түседи. Әлбетте, бундай көринисти қосық арқалы жеткерип бериў шайырдың шеберлигин көрсетеди.


Шайыр Ә.Тәжимуратов «Сен сулыў» деген қосығында дүнья гөззаллығының неде екенлигин түсинбекши болады, сол ушын лирикалық қаҳарман:      Сулыў өзи-қай жер екен?         


             Ким екен?


                       Кайсы бири:   


                      -Мен сулыўман!-дер екен?- деп ҳақыйқатлықты излейди.


Бул сораўға жуўап излеген лирикалық қаҳарман дәслеп ана тәбият, яғный шайыр ушын ең жақын болған, оның туўған жери Арал теңизи гөззал, Үстирттен  шаўып келип Аралдан суў ишкен марал сулыў деп жанлы тәбияттың сулыўлығын тәрийплей келе, төрт мәўсимниң алмасыўы, ҳәр бир мәўсимниң өзиниң орны, өзиниң шырайы бар екенлигин жырлайды. Бул пикирди   мына қатарлар тастыйықлайды:


 «Жыл ишинде бәҳәр сулыў, жаз сулыў», яки


 


Жыл ишинде ақ қыраўлы қыс сулыў,


Көрер көзге иштен гөре тыс сулыў,


Шайырының йош-илҳамын шалқытқан,


Бәринен де мол қырманлы гүз сулыў.


 


Лирикалық қаҳарманның ойлары «мийнет палы татлы» деген идея менен ушласып, инсан мийнетиниң күши менен пайда болған ҳәм оны дөреткен батырды, келешек әўлады ушын нур болып, урпағына ақыл-нәсияты менен күш-қуўат бағышлаған ақсақаллы атаны сулыў деген пикирге келип, адамды инсан дәрежесине көтериўши мийнетти жырлайды.


Пахта сулыў, салы сулыў ырғалған,


Батыр сулыў халық аўзында жыр болған.


Сулыў,-дейди, ақ сақаллы ғаррыны,


Әўладына өшпейтуғын нур болған.


 


Шайырдың «Аққан дәрья елдиң бахты қусайды» деген қатарлары да бийкарға пайда болмаған, ол өзи ушын, халқы ушын қәдирли болған Арал теңизиниң жағдайы туўралы алдыннан-ақ қайғырған, Арал менен байланыслы болған экологиялық кризисти де көре билген, сол ушын ел бахты дәрья менен байланыстырылады. Ал «Ел кереги нурлы жақты қусайды» деген қатарлары арқалы болса, ата-бабаларымыз әсирлер даўамында әрман еткен, бүгинги күни биз ийе болған елимиздиң ғәрезсизлиги менен байланыслы «нурлы жақты» болса керек. Соның менен бирге  шайыр «Тынбай соққан жүрек сулыў қусайды» деген қатарлары арқалы перзентлеринде даўамын табатуғын, ата-бабаларының жақсы ислерине, идеяларына садық болатуғын жүреги тынбай соғыўшы инсанды улығлайды, шайыр инсан тиришилиги ҳаққында ой жуўыртып, кешеги күни өткен ата-бабаларымыздың ислеген мийнетлери, хызметлери, идеялары бүгинги күни үйренилип, даўамланып атырған болса, келешекте бул ислер бүгинги жаслар тәрепинен  раўажландырылып, жер бетиндеги тиришилик тынбай соғатуғын жүрек сыяқлы мәңгилик болып қалады.


Шайырдың усы қосығының ең соңғы куплети «Жер қайысқан бағ-бақшалы ел сулыў» деген қатарлар менен басланып, инсан ушын туўылған ели қәдирли делинген болса, «Ели ушын хызмет еткен ер сулыў» деген қатарларында Бердақ шайырдың «Жигит болсаң арысландай туўылған, Хызмет еткил удайына халық ушын» деген дидактикалық идеясын раўажландырып,  ели ушын хызмет еткен инсанның гөззаллығын көре билип, және бир мәртебе «азамат болыў ўазыйпаң» деген идеяны тәкирарлайды.


Косық жүдә оригинал түрде жуўмақланады:


«Жас бөбекти ҳәййиў айтып жубатқан,


О, анажан, бәринен де сен сулыў!»


Шынында да, ҳәр қандай гөззаллық, сулыўлық инсан тәрепинен дөретилетуғын болса, ол инсанды дүньяға келтириўши ҳәм тәрбиялаўшы ана екенлиги даўсыз! Демек, лирикалық қаҳарман өзи излеген ҳақыйқатлықты табады, дүньяда бәринен де ана сулыў деген жуўмақ жасайды, бул шайырдың аналарға берген баҳасы, аналарға арнаған гимни деп ойлаймыз.


Жуўмақластырып айтқанда, шайыр Ә.Тәжимуратов ХХ әсир қарақалпақ поэзиясында өз   орнына, өз ҳаўазына ийе талант ийеси болып табылады.                                         


 


ф.и.к. Э.Ешниязова

В столице пройдет детский праздник, посвященный 100-летию российского поэта Сергея Михалкова

Блог им. barbaris

В столице пройдет детский праздник, посвященный 100-летию российского поэта Сергея Михалкова


 В Республиканской детской библиотеке Ташкента 19 марта в 12.00 пройдет детский праздник, посвященный 100-летию со дня рождения известного и всеми любимого российского поэта Сергея Владимировича Михалкова. В нем примут участие учащиеся школ Ташкента. Будет организована выставка детского рисунка «Дядя Степа» и другие».

 


 
 
На праздник приглашен детский коллектив «Потешки» Российского центра науки и культуры. Юные участники коллектива исполнят два танца «Куклы-неваляшки» и «Прощай, Масленица», прочитают стихи.
 
 
 
Программу праздника продолжит рассказ о творчестве С.В. Михалкова, будут звучать его стихотворения и басни. Школа «Сехриё» подготовит театрализованное представление по мотивам известных стихотворений. А завершится праздник демонстрацией любимого мультфильма «Три поросёнка» по пьесе С.В. Михалкова.   Источник.

В Узбекистане отметят 130-летний юбилей Корнея Чуковского

Блог им. barbaris
15 марта в 11.00 в Российском центре науки и культуры пройдет детский праздник, посвященный 130-летию со дня рождения известного русского писателя К.И.Чуковского.

Корней Иванович Чуковский наибольшую популярность приобрел как детский писатель. Его сказки «Муха-Цокотуха» (1924), «Тараканище» (1923), «Мойдодыр» (1923), «Бармалей» (1925), «Путаница» (1926), «Телефон» (1926) и другие пользуются любовью многих поколений детей. Кроме того, он известен как критик, переводчик, историк литературы, лингвист и мемуарист. Его книги переведены на множество иностранных языков от Японии до США.

В рамках праздника учащимися учебных заведений столицы подготовлена большая театрализованная программа по произведениям автора.
Также в РЦНК будут развернуты выставки детских рисунков-иллюстраций участников изостудии «Вернисаж» школы «Сехриё» и книг из фондов библиотеки РЦНК.

День рождения баснописца. Крылов Иван Андреевич

Блог им. barbaris
Русский писатель, баснописец, академик Петербургской Академии Наук (1841). Издавал сатирические журналы «Почта духов» (1789) и др. Писал трагедии и комедии, оперные либретто. В 1809 — 43 создал более 200 басен, проникнутых демократическим духом, отличающихся сатирической остротой, ярким и метким языком. В них обличались общественные и человеческие пороки. Н. В. Гоголь назвал басни И. Крылова "… книгой мудрости самого народа".
 
Биография


Родился 2 февраля (14 февраля н.с.) 1769 года в Москве в семье бедного армейского капитана, получившего офицерский чин только после тринадцатилетней солдатской службы. В 1775 отец вышел в отставку, и семья поселилась в Твери.
 
Образование будущий баснописец получил скудное, но, обладая исключительными способностями, много читая с самого детства, настойчиво и упорно занимаясь самообразованием, стал одним из самых просвещенных людей своего времени.
После смерти отца семья осталась без всяких средств к существованию, и Крылову с десяти лет пришлось работать писцом в Тверском суде. Мать не сумела добиться пенсии после смерти мужа, и в 1782 было решено ехать в Петербург хлопотать о пенсии. В столице тоже ничего не удалось добиться, но для Крылова нашлось место канцеляриста в Казенной палате. К тому же Петербург открывал перед ним возможность заниматься литературным трудом. На протяжении 1786 — 1788 Крылов написал трагедии «Клеопатра» и «Филомела» и комедии «Бешеная семья», «Проказники». Имя молодого драматурга вскоре приобретает известность в театральных и литературных кругах.

На крыше глиняного дома...

Блог им. Nurjahon

На крыше глиняного дома,
Зардевший алым цветом мак,
Он, как давно ушедший флаг,
Стремится к небу голубому...

Кто что увидит в этом снимке?
Наверно, кто-то — нищету,
Другой — земную красоту,
Они соседствуют в обнимку...


Владимир Верник

Творческий вечер Баха Ахмедова

Блог им. barbaris
Состоялся в пятницу 23-го в музее Есенина. У меня в фотоаппарате села батарейка, это было просто замечательно, я не дергался как обычно в поисках удачного кадра, а уселся на первый ряд и с наслаждением внимал происходящему. Слов нет описать как было хорошо, приятные понятные стихи, хорошие песни, чередование тем и настроений, мягкие добрые интеллигентные шутки, доброжелательная реакция зрителей. Такой контраст с дерганным мельканием реального мира и агрессивной пошлостью, заполонившей Интернет. Это как пить ключевую воду после синтетических всяких напитков…


И два стихотворения.

В Ташкенте состоится вечер памяти Александра Файнберга

Новости культуры
2 ноября в 17.00 в Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоится вечер памяти Народного поэта Узбекистана Александра Файнберга.

Александр Файнберг широко известен не только как поэт, но и как переводчик и сценарист. Указом Президента России от 3 декабря 2008 года он был награжден медалью Пушкина за большой вклад в развитие культурных связей между Россией и Узбекистаном.

В программе вечера выступления известных ташкентских поэтов Баходыра Ахмедова, Николая Ильина, Сухбата Афлатуни, которые прочтут произведения А.Файнберга, посвященные ему стихотворения, а также поделятся воспоминаниями о встречах с ним.

В рамках вечера состоится премьерный показ документального фильма Алиаскара Фатхуллина «Город спасения», снятого по сценарию А.Файнберга, с его закадровым текстом.

Александр Файнберг. Память

Новости культуры
Михаил Гарбузенко: Сегодня День памяти о Саше Файнберге. А 16-го октября исполнится 48 лет с момента первой встречи Александра Аркадьевича и Инны Глебовны. С тех пор они неразлучны. Любовь, преданность и мужество этой маленькой женщины заслуживают глубочайшего уважения.

Фото Анны Тыщенко. «Жена Поэта. Всегда вместе».

День памяти великого поэта

Блог им. barbaris

 
Сегодня, 15 июля, 170 лет со дня гибели Михаила Юрьевича Лермонтова.
 
Вчера в «Мангалочьем дворике» любители поэзии вспоминали творчество великого русского поэта. Читали стихи, делились впечатлениями и воспоминаниями.
 
Напомню одно из самых красивых стихотворений поэта
 
 
Ветка Палестины

Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?
У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветр в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?
Молитву ль тихую читали,
Иль пели песни старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бедные сыны?

Поэзия. Мир Баходыра Ахмедова

Новости культуры
Широкое разнообразие стилей и направлений в поэзии побудило нас создать рубрику «Poetry», где мы с большим интересом будем следить за творчеством как известных, так и малознакомых узбекистанских поэтов-современников.
Наш первый гость: Бах Ахмедов.
Родился в Ташкенте в 1967 г. Закончил физический факультет Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова (1990 г.) и аспирантуру физфака МГУ (1994 г.). Кандидат физико-математических наук.
Стихи и проза публиковались в периодических изданиях и альманахах: журналы «Звезда Востока», «Гармония», «Жахон Адабиёти», «SG», «Мегаполис», альманахи«Сегодня», «АРК», (Узбекистан), журнал «Урал», альманах «Аргамак», газеты «День литературы» и «Литературная газета» (Россия),  «Иерусалимский альманах» (Израиль), газета «Лондон-ИНФО», журнал «Новый стиль» (Великобритания), журнал «Таллинн» (Эстония) и журнал «Книголюб» (Казахстан).

Бах Ахмедов, поэт, кандидат физико-математических наук, УзбекистанВ октябре 2007 года Бах занял первое место на Международном поэтическом конкурсе «Пушкин в Британии». В сентябре 2008 года принимал участие в6-м Ташкентском Фестивале поэзии. В феврале 2010 г. выпустил первый сборник стихов «Молчание шара». В настоящее время работает в Ташкентской Международной Школе и сотрудничает с журналом «Bella Terra».


БЛИЦ-ОПРОС:
Интересы:литература, музыка, философия, психология отношений.
Любимая музыка:   И.С.Бах, Моцарт, Шопен, гр. «Аквариум», гр. «Наутилус Помпилиус», некоторые барды.
Любимые фильмы: «Красная пустыня» и «Ночь» М. Антониони, «Зеркало» и «Сталкер» А. Тарковского,  «Земляничная поляна» И. Бергмана, «Восемь с половиной» Феллини и т.д., т.п. — все в том же духе…
Любимые книги: Их много. Например, «Идиот» Ф. М. Достоевского, «Замок» Кафки, «Шум и ярость» Фолкнера, «Посторонний» Камю, «Вечер у Клэр» Газданова…
Любимые игры: шахматы, конечно
Любимые цитаты: нет таких

Ташкент прощается с Баграмовым...

Новости культуры
Баграмов Владимир Игоревич, заслуженный артист Республики Узбекистан, член Союза писателей
  19. 08. 1948 — 16. 06 .2011 
Три десятилетия Владимир Баграмов был неотделим от Ташкента. Вчера его не стало. 
19 августа ему исполнилось бы 63 года. Возраст Пайганбара, говорят на Востоке, и тот, кто переступит  через него, будет жить долго. Баграмов не дожил двух месяцев и двух дней... 
Светлая память… Неужто это о нём — таком сильном, не умещающемся в рамки стандартов со всеми своими талантами и громаднейшим желанием сказать в этой жизни своё слово в поэзии и прозе, в песне и на театральной  сцене?
Вчера он ушел со сцены жизни. Но остался в памяти знавших его людей, в истории Ташкента, в литературе, в авторской песне.
Многое вписано в эту черточку между двумя датами.
 

Выбор

Блог им. barbaris
Кто знает автора стихотворения? 

Зависеть от себя – счастливый случай.
Не дай, Господь, зависеть от господ.
То от ворот получишь поворот,
а то и в рожу ни за что получишь.
 
Зависеть от рабов – куда не лучше.
То поднесут с отравой бутерброд,
то вытопчут от злобы огород,
а то и дом спалят благополучно.
 
Дошло теперь, куда ты угодил?
Налево – раб, направо – господин.
А посреди – рябинушка у тына.
 
Куда же ты вколотишь свой шесток?
В тебе же ни раба, ни господина.
Вот корень одиночества, браток.