топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

Баркамол инсон:

Баркамол инсонни шакллантиришда эстетик тарбиянинг ахамияти

Диалог во благо общества
Жамият
     Бугун Ўзбекистон ҳуқуқий-демократик давлат, эркин, фуқаролик жамиятини барпо этиш йўлидан бормоқда. Ҳозирда амалга оширилаётган барча ишлар, ишлаб чиқилаётган дастурлар моҳиятан инсонпарвар жамият фуқаросининг тарбияси масаласига қаратилган.
      Маълумки, тарбиянинг бош вазифаси инсон борлиғининг камол топтиришдан иборат. Зеро, ҳуқуқий, аҳлоқий, иқтисодий, сиёсий каби қатор тарбия шаклларининг барчасида инсон масаласи ётади.

Маънавий баркамол инсонни шакллантириш-давр талаби

ТАЙЛҚЭИ

Президент И.Каримов  ўз асарлари, нутқларида, энг аввало маънавий баркамол инсонни шакиллантиришнинг энг асосий манбаларини кўрсатиб ўтади. Улардан а) буюк аждодларимизнинг ибратли йўли б) ақл-идрок в) мустахкам этиқод г) фидоийлик д) шижоаткорлик каби фазилатлар маънавий баркамол инсонни шакллантиришнинг асосий манбалари эканлигини таъкидлайди.


         Хар бир миллатнинг маънавий бойлиги миллий ва умуминсоний қадриятларининг ўзаро боғлиқлигидан ташкил топади. Маънавий меросни билиш ва уни янада бойитиш хозирги авлодлар вазифаси бўлиб, уни билмаслик эса зайифликдир. Маданияти, маънавияти юксак даражада ривожланган халқ мустақиллик равнақи учун курашда қудратли кучга айланади. Миллий умуминсоний қадриятларни тушуниш, унинг мохиятини ўз онгига сингдириш, она тилини мукаммал билиш ва уларни ёшларга ўргатиш жамиятимиз хар бир фуқоросининг Ватан, халқ олдидаги бурчидир. Ўзбек халқининг асрлар давомида яратган маданий, маънавий ахлоқий бойликларни авайлаб-асраш, келгуси авлодларга етказиш хар биримизнинг вазифамиздир. Шунингдек, маънавий баркамол инсонни шакллантириш бугунги давр шахсида ташаббускорлик, тадбиркорлик, ишбилармонлик, ижодкорлик хислатларини шакллантиришга қаратилмоғи лозим. Хозирги даврда хар бир киши маънавий,  мафкуравий ва сиёсий жихатдан етук  бўлиши мамлакатимизни равнақ топтириш  ва демократияни  ривожлантиршнинг асосий шартларидан хисобланади.   


Маьнавий баркамол инсонни тарбиялашда ота-она намунасининг ўрни

JizDPI
Илм-фан

Оилада ота-оналар намунаси болалар учун ҳаёт дарси ҳисобланади. Отанинг онага, она меҳнатига жамиятга, жамият аъзоларига бўлган муносабати бола қалбида яхшилик ёки ёмонлик, маъқул ва номаъқул ишлар ҳақидаги дастлабки тушунчаларини вужудга келтиради.


 


Оила муҳити — бу қандайдир тарбия воситаси эмас, балки ота-оналарнинг ва катта ёшдаги кишиларнинг ҳар тарафлама олиб борадиган тарбиявий иш натижалари, оила аъзоларининг ўзаро юксак ахлоқий муносабатларининг йиғиндиси ва ниҳоят катталарнинг болаларга ижобий таъсир кўрсатиш намунаси натижасидир.