топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

Рейтинг
+595.04
avatar

O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti

Батафсил

Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шакллантиришда жамоатчилик назорати

O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti
Илм-фан

    Маълумки, Ўзбекистон ўз мустақиллигини қўлга киритганидан сўнг умрини ўтаб бўлган мустабид, маъмурий-буйруқбозлик, режали-тақсимот тизимидан воз кечиб, “ўзбек модели” деб ном олган ўз тараққиёт йўлини танлаб олди. Истиқлол туфайли  фуқароларимизнинг дунёқараши ва тафаккури,  ҳуқуқий онги ва маданиятида  тубдан ўзгаришлар юз берди. Айниқса, дунё бўйлаб юз бераётган  глобал характердаги  демократик жараёнларнинг  шиддати жамият ва давлат муносабатлари масаласи бўйича янгидан-янги тадқиқотларни тақозо қилаётир. Мазкур зарурият айниқса, фуқаро — жамият — давлат муносабатларида ўзига хос илмий ечимларни талаб қилмоқда.  Бу бевосита жамоатчилик назорати ва уни шакллантиришга хизмат қилувчи асосий институт — ОАВ тақдири ва келажагига чамбарчас боғлиқ бўлиб қолмоқда.


 


    Ўзбекистонда  демократик ўзгаришларга асос бўлаётган давлат ва жамиятни модернизациялаш стратегияси ҳам буни яна бир бор илмий-сиёсий жиҳатдан бойитди. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек “Бугун биз демократик жараёнларни чуқурлаштириш, аҳолининг сиёсий фаоллигини ошириш, фуқароларнинг мамлакатимиз сиёсий ва ижтимоий ҳаётидаги амалий иштироки ҳақида сўз юритар эканмиз, албатта, ахборот эркинлигини таъминламасдан, оммавий ахборот воситаларини одамлар ўз фикр ва ғояларини, содир бўлаётган воқеаларга ўз муносабати ва позициясини эркин ифода этадиган минбарга айлантирмасдан туриб, бу мақсадларга эришиб бўлмаслигини ўзимизга яхши тасаввур этамиз”. Демак, мамлакатимизда фуқаролик жамиятини шакллантириш жараёнида ОАВнинг ўрни ошиб бормоқда. Хусусан, глобал моҳият касб этаётган жаҳон ахборот ва алоқа тармоқлари, ахборот билан таъминлаш, оммавий ахборот воситаларининг жамоатчилик назорати ва унинг жамият тараққиётидаги ўрнини назарий жиҳатдан ўрганишни долзарб масала қилиб қўймоқда. Глобаллашув жаҳон тараққиётига, хусусан, ОАВ ва журналистикага ҳам жуда катта таъсир ўтказмоқда. Буни жамиятимизда юз бераётган кенг миқёсли ислоҳотлар ОАВ томонидан мунтазам ёритилиб борилаётганлиги жамоатчилик фикрининг шаклланишида, улар фаоллигини оширишда муҳим аҳамият касб этмоқда.


Жамиятнинг маънавий қиёфасига рекламанинг таъсири

O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti
Илм-фан

    Мустақиллик йиллари ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг тезкорлиги, воқеа ва ҳодисаларнинг шиддатлилиги, олам-у одам тақдирига дахлдор бўлган дунёвий муаммолар-у серқирра ҳаётнинг барча жабҳаларини қамраб олган умумий қарашларимиздан тортиб, энг кичик, энг шахсий юмушларимизгача бўлган барча ҳодисаларни ўзида мужассам этади. Табиийки, бундай янгиланишлар жараёни ОАВ олдига ҳам янги вазифалар қўяди. Бугун биз навбатда халқимизнинг мустақилликка эришиш йўлидаги асрлар оша олиб борган тинимсиз курашини, уни қўлга киритиш йўллари ва воситаларини, миллий давлатчилик қурилишига доир тажрибани, мустақилликни мустаҳкамлаш, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маънавий омилларини ўрганиш ва миллий ғояни яратиш каби бир қатор муҳим муаммоларни ҳар томонлама мушоҳада қилмоғимиз лозим.


 


    Матбуот, ахборот агентликлари, радио, телевидение, ҳужжатли кино, интернет, реклама агентликлари ҳамкору ҳамдаст, айни чоғда мусобақадош, рақобатбардош бўлиб ривожланаётгани, жамоатчилик фикрини шакллантириш, бу орқали омма онгига таъсир қилишга ҳисса қўшиб келаётгани аён. Дунё ахборот маконида ОАВ ичида, жамоатчилик фикрини шакллантириш, омма онгига таъсир этиш, жамият тараққиётига туртки беришда ҳозирча вақтли матбуот, яъни газета, журнал, китоб олдинги марраларда турибди.


Жамиятнинг маънавий юксалишида миллий қадриятларнинг роли

O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti
Илм-фан

    Мустақилликнинг ўтган йигирма  йили давомида ижтимоий ҳаётимизда кўпгина ютуқлар қўлга киритилди. Ана шундай ютуқларимиздан  бири миллий-маънавий қадриятларимизнинг тикланганлиги ҳамда демократик тараққиёт йўлининг танлаб олганлиги бўлди. Мухтарам Президентимиз И.А.Каримов таъбири билан айтганда: “Эркин ижод учун миллий қадриятларимиз ва бой маънавиятимизни, халқимиз тарихини, унинг бугунги сермазмун ҳаётини тўлақонли ва ҳаққоний акс эттириш учун зарур шароитлар яратилди”. Бундай ютуқлар эса, мустақилликни янада мустаҳкамлаб, дунёдаги ривожланган мамлакатлар сафидан жой олишимиз учун муҳим омил бўлиб хизмат қилади.


 


    Миллий қадриятлар миллатнинг ҳамда халқнинг маънавий борлиғини ифода этувчи, унинг ўзига хос жиҳатларини намоён этиб турувчи ноёб ҳодиса ҳисобланади. Шуни алоҳида эътироф этиш керакки, миллий  қадриятлар, миллатнинг қобиғига ўралиб қолган, янгиликка қаршилик қилувчи ҳодиса эмас. Аксинча, демократик тараққиётда унинг ўзига хос миллий моделлари мавжудлигини тасдиқлаб, кафолатлаб турадиган маънавий пойдевордир.


Маънавият такомилида илм-фан, маърифатнинг роли

O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti
Илм-фан

    Аввало шуни қайд этиш лозимки, бугун турли соҳа вакиллари –  сиёсатчи ва давлат, жамоат арбобларининг, олим ва шоирларнинг, мударрис ва муаллимларнинг, талаба ва ўқувчиларнинг, бир сўз билан айтганда, ҳамманинг тилида энг истеъмолбоп каломга айланган “маънавият” сўзи, унинг тушунчаси том маънода мамлкатимиз истиқлоли билан бирга онгу шууримизга кириб келган тушунчадир. Зеро, собиқ шўролар даврида чоп этилган на илмий луғатларда, на мафкуравий масалаларга бағишланган асарларда маънавиятга бирор-бир изоҳ, таъриф берилмаган.Мустақиллик йилларида эса маънавият ва унинг такомили, миллат маънавияти, уни шакллантириш масалалари ҳатто давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди. Нега шундай бўлди? Нега деганда, инсонни инсон қиладиган, унинг онги ва руҳияти билан чамбарчас боғланган бу тушунча ҳар қайси одам, жамият, миллат ва халқ ҳаётида ҳеч нарса билан ўлчаб бўлмайдиган алоҳида ўрин тутади .


 


    Кейинги йилларда олимлар томонидан тайёрланган илмий рисолалар, ўқув қўлланмалари, луғатларда “маънавият” тушунчасига ўзига хос таърифлар берилмоқда. Хусусан, 2009 йилда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат ва жамият қурилиши академияси ва Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти томонидан чоп этилган “Маънавият – асосий тушунчалар изоҳли луғати”да қайд этилишича, маънавият (араб. маъно, маънолар мажмуаси) – моддий ҳаёт билан доимо ёнма-ён юрадиган инсон, халқ ва жамият ҳаётининг ажралмас қисми бўлган ижтимоий ҳодиса. Ёки, 2003 йилда чоп этилган Ўзбекистон миллий энциклопедиясининг 5- томида “маънавият– инсон руҳий ва ақлий оламини ифодаловчи тушунчадир” деб изоҳланган. Демак, у кишиларнинг фалсафий, ҳуқуқий, илмий, бадиий, ахлоқий, диний тасаввурларини ўз ичига олади. Маънавият атамасининг асосида “маъно” сўзи ётади. Маълумки, инсоннинг ички ва ташқи олами мавжуд. Ташқи оламига унинг бўй-басти, кўриниши, кийиниши, хатти-ҳаракати ва бошқалар киради. Ички олами эса унинг яшашдан мақсади, фикр юритиши, орзу-истаклари, интилишлари, ҳис-туйғуларини ўз ичига олади. Инсоннинг ана шу ички олами маънавиятдир. Озиқ-овқат одамга жисмоний қувват берса, маънавият унга руҳий озиқ ва қудрат бағишлайди.


Маънавий таҳдидларга қарши курашнинг замонавий механизмлари

O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti
Илм-фан

    Манипуляциянинг энг самарали воситаларидан бири ахборот ёки психологик вируслар ҳисобланади. Улар кўп жиҳатдан компютер технологияларни эслатади ва инсон психикасига таъсир қилувчи мустаҳкам автоном ахборот шакли ҳисобланади. Ўз навбатида, кўпчилик психологик вирусларнинг каналлари 5та сезги органи ҳисобланади. Уларнинг манбаси бошқа одамлар ёки оммавий ахборот воситалари, рекламанинг турли турлари, оммавий маданият турли маҳсулотлари бўлиши мумкин.


 


    Инсон хулқ атворидаги бундай вируслар ташқаридан ўтказиладиган таъсирлар, хатти ҳаракатларни назорат қилувчи автоном тузилмалар каби мустаҳкам стреототиплар сифатида намоён бўлади. Психологик вирусларга — постгипнотик таъсир ўтказиш турли вариантлари жумладан, алкоголизмдан кодлантириш мисол бўла олади.


 


    Кўпчилик психологик вируслар кўпайиш тенденциясига эга бўлса-да, бу уларнинг шартли атрибути ҳисобланмайди. Психологик вирусларнинг ўз-ўзидан кўпайишига мисол сифатида тизимли маркетингни келтириш мумкин. Бу тизимга киргач, сизда янги аъзоларни жалб қилиш орқалигина маблағ тўплаш имконияти бўлиши мумкин. Натижада, сиз ҳар қанақа йўл билан бошқа одамлар хулқ атворига тизимли стреототипларни ўрашга интиласиз. Психологик вирусларнинг ўз-ўзидан кўпайиши механизмлари турли секталар ва тоталитар гуруҳларни бошқарувчи психологик вирусларга ҳам хосдир.


Жамиятни маънавий юксалтириш стратегиясида миллий урф-одат ва қадрият, анъаналарнинг ўрни

O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti
Илм-фан

    Бугун давлатимизнинг қисқа муддат ичида улкан ютуқларга эришиб, жаҳоннинг ривожланган давлатлари қаторига тобора яқинлашиб бораётганлигини юртимизда муҳтарам юртбошимиз Ислом Каримов томонларидан олиб борилаётган ислоҳотларида халқимизнинг эски миллий урф-одат ва анъаналарини  йўқотмаган ҳолда маърифий сиёсат олиб борилаётганлиги исботлаб турибди. Ҳа, Серқуёш заминимиз халқи мустақилликка эришгандан сўнг ўз ҳақ-ҳуқуқи, эрки, озодлиги ва ҳур фикрликка эга бўлди. Шунингдек, ота-боболаримиздан мерос бўлиб келаётган қадимий ва тарихий урф-одатларимиз, анъаналаримиз, қадриятларимиз тикланди.


 


    Албатта бундай ислоҳотларнинг бош омили инсон шахсининг юксак даражада эътироф этилганлигидан далолат беради. Инсон ҳар томонлама маданиятли, маънавиятли, маърифатли бўлса, жамият шунчалик тараққий топади. Ана шу жамиятнинг юксалишини бош мақсад қилган ҳукуматимиз урф-одат, қадрият ва анъаналар инсон камолининг бош мезонлигига катта эътибор қаратишган. Мустақилликнинг дастлабки кунлариданоқ Президент Ислом Каримов одамлар онги ва тафаккурида  ўзгариш ясаш асосида Ўзбекистонни ривожлантиришнинг замирида:


Биометрик паспорт ва унинг асосий хусусиятлари

O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti
Илм-фан

    Ўзбекистон Республикаси ўз мустақиллигини қўлга киритган йилларидан бошлаб, мамлакатда ҳуқуқий маданиятни узвий такомиллаштириб бориш ва қонун устуворлигини таъминлаш соҳасида самарали ишларни олиб бормоқда. Ушбу йўналишда ички ишлар тизимидаги фаолият, хусусан паспорт тизими билан боғлиқ ишлар алоҳида аҳамиятга эга. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги фуқаролик паспортлари 1995 йилнинг 1 январидан жорий этилган. Ўтган 15 йилдан кўпроқ даврда 18 млн.дан зиёд фуқаро қатор ҳимоя воситасига эга бўлган янги паспорт ҳужжати билан таъминландилар.


 


    Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2009 йилнинг 23 июн кунидаги «Ўзбекистон Республикасида паспорт тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ПФ-4117 сонли Фармони ва бугунги кунда ушбу йўналишда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигида амалга оширилаётган ишлар фуқароларга қатор қулайликлар яратилишини таъминлади. Буларга фуқаролар тўғрисида ягона маълумотлар базаси яратиш, ўз навбатида фуқароларимизни паспортлар билан ҳужжатлаштириш, рўйхатга олиш, уларни хорижга чиқишларини тез суръатларда расмийлаштириш масалаларини кириш мумкин. Фармонда таъкидланганидек, “Биометрик маълумотларга эга паспортлар халқаро фуқаро аэронавигацияси хавфсизлигини таъминлаш, шахсни тасдиқловчи ҳужжатларнинг қалбакилаштирилишига қарши ҳимоя даражасини ошириш, Давлат чегарасидан ўтишда шахсни тезкор ва аниқ идентификациялаш механизмларини такомиллаштириш, халқаро авиаташишлар сифати ва самарадорлигини ошириш мақсадида жорий этилмоқда”. Мавжуд статистик маълумотларга бугунги кунда дунёнинг 100 дан ортиқ мамлакатида замонавий ахборот технологиялари ёрдамида тайёрланган биометрик параметрли паспортлар жорий этилган. ИКАО  аъзоси бўлган Ўзбекистон Республикасида авиаташишлар хавфсизлигини таъминлаш, авиация техникасининг ишончлилигини ва халқаро бозордаги рақобатбардошлилигини ошириш, авиатранспорт хизматларидан фойдаланувчи йўловчилар учун максимал қулайликлар яратиш, аэропортлар инфратузилмасини ривожлантириш, ушбу соҳада кадрлар тайёрлаш ва бошқа тадбирлар борасида тизимли ва изчил иш олиб борилмоқда.


Ислом дини – тинчлик, маърифат, юксак аҳлоқ-одоб ифодачиси

O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti
Илм-фан

    Мустақил ўзбек халқининг буюк неъмати бўлган истиқлол ғояси халқимизнинг, давлатимиз раҳбари Президент И.А.Каримовнинг саъй- ҳаракати, баракали меҳнати ва ижодий фаолиятидан келиб чиқиш билан бирга Турон заминда вояга етган ҳамда жаҳон цивилизациясига муносиб ҳисса қўшиб, ўз ғоялари, тафаккури билан ўзбек миллий ғоясига асос солган аждодларимизнинг табаррук номлари ва қолдирган бой мероси ва сермазмун қадимий тарихимизга ҳам таянади. Тарихимиз, энг аввало хоки поклари Ўзбекистон тупроғида ётган не-не мутафаккир зотлар, буюк сиймоларимиз,  халқ орасидан чиққан ва шу омма тақдири билан ҳамнафас улуғ аждодларимиз ҳаёт йўлида, уларнинг Ватан олдидаги беназир хизматларида яққол намоён бўлади. Бу мутафаккир зотлар асрлар мобайнида дунёвий ва диний илмлар соҳасида қандай буюк кашфиётлар яратгани, бунинг учун қанча заҳмат ва машаққатлар чекканига тарих гувоҳ. Таълим, фан ва маданият масалалари бўйича ислом ташкилоти – АЙСЕСКО (SESCO) томонидан 2007 йилда Тошкент шаҳрининг “Ислом маданияти пойтахти” деб эълон қилинишида ҳам катта маъно борлигини таъкидлаш жоиз. Бу фикрга  Президент И.А.Каримов шундай изоҳ беради: “Бугун биз гувоҳ бўлиб турган юксак эътироф, аввало,  ана шу аждодларимизнинг табаррук номлари ва қолдирган меросига, ўзбек халқининг ислом маданияти ривожига қўшган беқиёс ҳиссасига берилган муносиб баҳо, десак, айни ҳақиқатни айтган бўламиз”. Ана шу берилган юксак эътироф ва ишонч, буюк даҳоларимизнинг бебаҳо мероси ҳамиша бошимизни баланд, қаддимизни тик қилади, ўзбек миллатининг келажаги буюк давлат қуришида жаҳон айвонида туриб, ўз иймони, эътиқодлари, маънавий руҳлари билан қўллаб-қувватлаб олға етаклайди.


Аёл-маънавиятининг ёшларни комил инсон қилиб тарбиялашдаги ўрни

O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti
Илм-фан

    Мустақиллик берган имкониятлардан бири, бу шубҳасиз маънавиятнинг, миллий-маънавий қадриятларнинг қайта тикланиши бўлди. Ўтган йиллар мобайнида миллий қадриятларимиз қадри янада ортиб, уларга эътибор кучайиб бормоқда. Айниқса, келажак эгалари бўлган ёшларни миллий-маънавий ҳамда умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялаш масаласи давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди. Юртимизнинг эртанги куни, тақдири бугун таълим масканларида улғаяётган миллионлаб ёшлар қўлида эканини кўз олдимизга келтирсак, Президентимизнинг ёш авлод тарбиясини давлат сиёсатининг етакчи масалаларидан бири даражасига кўтарганининг моҳияти аён бўлади. Шу ўринда юртбошимизнинг “бугунги кунда бизнинг қилаётган барча ишларимиз фарзандларимизнинг бахту-саодати, уларнинг ёруғ келажаги учун амалга оширилмоқда” деган сўзлари фикримиз далилидир. Ёшларга ҳар томонлама пухта таълим-тарбия беришга қаратилган миллий моделимиз концепциясининг мазмуни миллий турмуш тарзимиз, халқимизнинг қадимдан келаётган урф-одатлари, маънавий-ахлоқий анъаналаримиз билан узвий боғланиб кетган. Муайян бир давлатда маънавият масаласига эътибор бериш аввало мазкур давлат фуқароларини теран идрокли, илмли, зукко, чуқур мушоҳадали, ўз тарихи дурдоналаридан, маънавий бойликларидан фахрланувчи, Ватанидан ғурурланувчи, фидойи, Ватан ҳимоясига мудом тайёр турувчи шахс сифатида тарбиялаш учун ҳам зарурдир. Бу жараёнда шаксиз-шубҳасиз халқнинг мумтоз қадриятлари ва анъаналари қўл келади, тўғрироғи ёрдамга келади. Зотан, қадрият ва анъаналар-маънавиятнинг энг муҳим таркибий қисмларидир.


Ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлардаги аёллар иштирокининг маънавий асослари

O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti
Илм-фан

    Хотин-қизлар масаласи ва жамиятни демократлаштириш – ўзаро боғлиқ бўлган узвий алоқадор жараёндир. Чунки, жамият демократлашувида ҳамда ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар самарадорлигини таъминлашда жамиятнинг фаол ижтимоий кучи ҳисобланган аёлларнинг алоҳида улуши бор. “Бугунги кунда ҳаётимизда тобора катта ўрин олаётган фермерлик ҳаракати, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни, илму фан, тиббиёт, таълим-тарбия, маданият ва санъат каби ўнлаб муҳим соҳа ва тармоқлар ривожини аёлларнинг иштирокисиз тасаввур қилиб бўлмайди” .Мустақиллик йилларида аёлларнинг ижтимоий муаммоларини ҳал этиш учун уларга янги иш ўринларини яратиш, хотин-қизларнинг иқтисодий соҳада, тадбиркорликда, фан ва техника тараққиётида ҳамда давлат қурилишидаги нуфузини кўтариш, ўрнини кенгайтириш каби масалалар давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири сифатида эътироф этилди. Ўзбекистонда биринчи навбатда, аёлларни, оилани, оналик ва болаликни ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий базаси яратилди, иккинчидан, аёллар ва оилани давлат томонидан қўллаб-қувватлашга, жойларда уларга аниқ ёрдам кўрсатишга аҳамият берилди.


 


    Ижтимоий йўналтирилган бозор ислоҳотларини амалга ошириш жараёнида аёллар ролининг ортиши, уларнинг жамият ҳаётининг барча соҳаларида фаол иштирок этиши, оналик бурчларини бажариш билан ишлаб чиқаришдаги меҳнат фаолиятини муваффақиятли тарзда бирга қўшиб олиб бориш учун зарур ҳуқуқий ва ижтимоий кафолатларнинг яратилганлиги шундан далолат берадики, республика ҳаётининг барча соҳаларини қамраб олган туб ўзгаришлар, янгиланишлар жараёни туфайли ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал этиш демократик жараёнларни амалга оширишнинг энг муҳим шартларидан бўлиб қолмоқда. Шунинг учун ҳам истиқлолнинг илк кунларидан бошлаб хотин-қизлар билан боғлиқ бўлган бир қатор масалаларга  эътибор қаратилди. Жумладан, аёлларнинг жамиятдаги мавқеини, ижтимоий-сиёсий фаолликларини ошириш, уларнинг давлат бошқарувидаги, муҳим ҳукумат қарорларини қабул қилишдаги иштирокини таъминлаш;


Ёшларни маънавий баркамол шахс этиб тарбиялашда диний бағрикенглик ғоясининг ўрни

O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti
Илм-фан

    Баркамол авлод демократик жамият таянчи, порлоқ келажак асосидир. Мамлакатимиз адолатли демократик давлат, эркин фуқаролик жамияти қуриш йўлидан борар экан, бу жараён баркамол авлодни инсонпарварлик руҳида тарбиялашни долзарб масала даражасига кўтариши муқаррар. Чунки “инсон ва унинг ҳаёти – энг олий қадрият” ва “ислоҳот – ислоҳот учун эмас, аввало инсон манфаатларини таъминлаш учун” деб билган давлатнинг ёшлари инсонпарвар бўлишлари лозим. Инсонпарварлик кенг қамровли тушунча бўлиб, умуминсоний қадриятдир. Келажак авлодни инсонпарварлик руҳида тарбиялашда диний ва дунёвий қадриятларнинг уйғунлашуви, оиладаги ва жамиятдаги муҳитнинг тарбиявий таъсири ва илм-маърифатнинг ўрни беқиёсдир. Инсонпарварлик миллатимиз маънавиятининг ажралмас қисми, миллий ўзлигининг асосий негизидир. Инсонпарварлик кўп қиррали тушунча бўлиб, ўз ичига миллатлараро тотувлик, ижтимоий ва диний бағрикенглик, ўзаро ҳамкорлик, олийжаноблик, саҳийлик каби маънавий-ахлоқий хусусиятларни қамраб олади. Миллий мафкура миллати, тили ва динидан қатъий назар, ҳар бир фуқарони ягона Ватан бахт-саодати учун, буюк келажак ва улуғвор мақсадлар сари бирлаштириш йўлида асосий ғоявий куч сифатида ўрин тутади.


 


    Миллий мафкуранинг асосида Ватан равнақи, юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги, комил инсонни тарбиялаш, жамиятдаги турли тоифалар, сиёсий кучлар ўртасида ижтимоий ҳамкорлик, миллатлараро тотувлик ва динлараро бағрикенглик каби халқимизнинг мустақил тараққиёт йўлини белгиловчи олийжаноб ва эзгу ғоялар мажмуаси ётади.