топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

Рейтинг
+2012.72
avatar

Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази

Батафсил

Имом Бухорийнинг “АЛ АДАБ АЛ-МУФРАД” асари ҳақида

Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази
 
Олимхон Юсупов,
Манбашунослик бўлим бошлиғи
 
 
Имом Бухорий машҳур «Жомеъус-саҳиҳ» китобларида ҳам «Китобул адаб» деган қисм очиб, унинг ичида одоб-ахлоққа оид ҳадиси шарифлардан бир юз йигирма саккиз бобда уч юздан ортиғини келтирганлар.

Абдуллоҳ ибн Муборак ҳақида бошқалар

Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази
Абдуллоҳ ибн Муборак илмда улкан бир уммон эди. У ўша замонда ривож топган ҳар қандай илмнинг чўққисига етишган бўлиб, аксар тадқиқотчилар ўша илм бўйича манба сифатида фақат унга мурожаат қилардилар. Шу муносабат билан Абдуллоҳ ибн Муборак хусусида уламолар айтган сўзларидан баъзисини келтириб ўтамиз:
Молик ибн Анас: “Ибн Муборак Хуросоннинг фақиҳидир”.

Абдуллоҳ ибн Муборак

Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази
 
 
“Ер юзида Абдуллоҳ ибн Муборакка ўхшаши йўқдир. Аллоҳ таоло нимаики яхшилик хислатларини яратган бўлса, уларнинг барчасиниАбдуллоҳ ибн Муборакка берганлигини билдим”.
Исмоил ибн Иёш
       
Ислом маданияти ва тамаддуни тарихида унинг ривожига салмоқли ҳисса қўшган кўплаб алломалар ўтган бўлиб, уларнинг энг улуғларидан бири буюк имом мақомига эришган аллома Абдуллоҳ ибн Муборак Марвазийдир. Бу мўътабар зот ғоят кенг мушоҳадали илм соҳиби бўлиш билан бирга изчил ва ҳаётбахш амалий фаолияти билан ҳам шуҳрат қозонган.

Маҳбубийлар сулоласи

Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази
Барот Амонов,
Имом Бухорий халқаро маркази
Манбашунослик бўлими бош мутахассиси
 
Ўрта Осиёлик фақиҳларнинг ҳар бири ўз илмий услуби ва яшаган даври шароитига қараб ислом ҳуқуқи, айниқса, ҳанафий мазҳаби ривожи йўлида унутилмас хизматлар қилиб, ўзларидан барҳаёт асарлар қолдирганлар. Бухоролик фақиҳлар фиқҳ илми ривожланган даврдан бошлаб усулу-л-фиқҳ ва фуруъу-л-фиқҳда муҳим ва эътиборга лойиқ асарлар ёзиб келдилар.

Убайдуллоҳ  ибн Масъуд Cадр-аш-шариъа ва унинг асарлари

Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази
Барот Амонов,
Имом Бухорий халқаро маркази
Манбашунослик бўлими бош мутахассиси
 
Бухоролик фақиҳлар фиқҳ илми ривожланган даврдан бошлаб усулу-л-фиқҳ ва фуруъу-л-фиқҳда муҳим ва эътиборга лойиқ асарлар ёзиб келдилар.

Абдуллоҳ Доримий (789-869 й.)

Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази
Қодирхон Маҳмудов,
Имом Бухорий халқаро маркази
Манбашунослик бўлими мутахассиси
 
Олимнинг тўлиқ исми – Имом Абу Муҳаммад Абдуллоҳ ибн Абдурраҳмон ибн Фазл ибн Баҳром ибн Абдуссамад Тамимий Самарқандий Доримий 181/789 йилда Самарқанднинг қадимий мавзеларидан бири Дорамда таваллуд топган.

Матнни англаш сирлари

Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази
         Матнни ўрганиш ва талқин қилиш узоқ ўтмишга бориб тақалади. Шарқда бу борада қандай йўналишлар бўлган, деган савол қизиқарли кузатишларни келтириб чиқаради. Шарқ мумтоз адабиётини чуқур англаш  диний билимларсиз мумкин эмас. Бу борада балоғат илми Ғарб адабиётидаги риторика билан деярли бир хил моҳиятга эга. Айнан шу жиҳатлар матн талқини тарихи билан узвий боғлиқ. Аслида, балоғат Қуръони каримни тафсир қилувчи олимларга зарур илм бўлиб, у, ўз навбатида, маоний, баён ва бадеъ кабиуч турга бўлинади. Улар чиройли ва маъноли сўзлаш ҳамда ёзишнинг илми сифатида ижодкор аҳлига турфа хил қоида (норма-меъёр)ларни ҳам белгилаган. Масалан, маонийда маъно ифодалаш учун жумлалар тузишда сўзларнинг хоссалари ўрганилади; баёнда жумлаларнинг тузилиш хоссалари

Мумтоз адабий манбаларни ўрганиш 

Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази
           Манбалар – хоҳ улар тошбитиклар бўлсин, хоҳ қўлёзмалар бўлсин ёки литографик нашрлар бўлсин – ўзи мансуб даврнинг инъикосидир. Ватанимиз қўлёзма хазиналарида сақланаётган минглаб қўлёзма ёдгорликлар улуғ аждодларимизнинг тафаккури, ўйу-туйғулари, илму маърифатлари, орзу ва армонларини мужассам этган битмас-туганмас хазинадир. Ушбу манбаларга нечоғлик ёндашиш ва қай йўсинда тадқиқ этиш муаммоси ҳамма даврларда ҳам долзарб бўлган. Хусусан, собиқ мустабид совет даврида бу манбаларни ўрганиш юзасидан айрим ишлар амалга ошган бўлсада, ушбу нодир ёзма намуналарга фақат бирор бир асарнинг манбаси сифатидагина баҳо бериш анъана тусини олган эди.

Абу Мансур Мотуридий ва унинг ақидавий қарашлари.

Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази
Абу Мансур Мотуридий тўлиқ исми Муҳаммад бин Муҳаммад ибн Маҳмуд Абу Мансур ал-Мотуридий ас-Самарқандий (853 йил туғулиб 944 йилда вафот этган) – имом, фиқҳ олими, мутакаллим, мотуридийлик таълимоти асосчиси. Имом ал-ҳуда (Ҳидоятга етакловчи имом), Имом ал-мутакаллимин (мутакаллимлар имоми), Раис аҳли сунна вал-жамоа (Аҳли сунна вал-жамоа раиси), Ал-Имом аз-зоҳид (Зоҳид имом), Мусаҳҳиҳ аҳли сунна вал-жамоа (Аҳли сунна вал-жамоа мусаҳҳиҳи),  каби лақаблар билан улуғланган. Номи Самарқанд яқинида жойлашган Мотурид қишлоғига нисбат берилган.

Ёшларнинг бўш вақтини маданий ташкил этишда ахлоқий қадриятларнинг ўрни

Бугун биз ахборот асрининг энг мураккаб даврида яшамоқдамиз. Бу даврнинг мураккаблиги шундан иборатки, атрофимизни ўраб олган турли мафкура ва ғояларнинг асл моҳиятини англай олишимиз, уларнинг ижобий ва салбий жиҳатларини ажрата олишимиз, уларга ўз муносабатимизни билдира олишимиз керак бўлади. Ахборот майдонида эркин фаолият олиб бораётган ёшларимизнинг бўш вақтларидан унумли фойдалана олишларига замин яратиш фуқаролик жамияти ҳар бир аъзосининг биринчи галдаги вазифасидир.

 Сельское хозяйство Узбекистана

 
 
Узбекистан занимает второе место в мире по экспорту хлопка-волокна и входит в десятку крупнейших стран — производителей шелка-сырца, является одним из лидеров по производству каракуля, а также в последние годы значительно увеличил производство и экспорт плодоовощной продукции.

Инвестиционная деятельность Узбекистана

Инвестиции – необходимый элемент экономического роста. Отсюда привлечению инвестиций придается первостепенное значение, это является сквозным приоритетом развития.  Инвестиции в экономику страны осуществляются из различных источников, в том числе государственного бюджета, сбережений предприятий, населения и  иностранных инвесторов. Инвестиции государства за счет инвестиционных сбережений, а  также внебюджетные инвестиции и иностранные инвестиции под гарантию государства составляют группу централизованных инвестиций.

Промышленность

Узбекистан  является одной из индустриально развитых республик Центрально-азиатского региона. Около четверти всего ВВП республики формируется в промышленности.
Благодаря структурным реформам и активной промышленной политике в Узбекистане за годы независисмости была достигнута энергетическая и продовольственная самообеспеченность, созданы новые отрасли промышленности: автомобилестроение, нефтегазохимия, нефтегазовое машиностроение, промышленность современных строительных материалов,  железнодорожное машиностроение, бытовая электроника, фармацевтика, современная пищевая и текстильная промышленность. Промышленное производство за этот период увеличилось в 4,6 раза.

Малый бизнес Узбекистана

В последние годы малому бизнесу и частному предпринимательству отведена приоритетная роль в условиях модернизации и структурной перестройки экономики для достижения устойчивого экономического роста. Малое предпринимательство стало ведущим сектором национальной экономики с высокой социальной значимостью. Поэтому поддержка и стимулирование малого бизнеса получают новое развитие.

Свободные экономические зоны Узбекистана

Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази
В Узбекистане в последние годы активно ведется работа по созданию свободных экономических зон (далее — СЭЗ). В настоящее время действуют семь СЭЗ: СЭЗ «Навои», СЭЗ «Ангрен» и СЭЗ «Джизак», СЭЗ
«Ургут», СЭЗ «Гиждуван», СЭЗ «Коканд» и СЭЗ «Хазарасп».

Ғариб ва мискинлар нажоткори

 Алишер Навоий сиймосида буюк шоир ва мутафаккир, мамлакатда зулм уруғини йўқотиб, адолатни барқарор этиш йўлида кўп заҳматлар чеккан халқпарвар давлат арбобини кўрамиз. Зотан, Султон Ҳусайн Бойқаро масъул мансабларни таклиф этганда Навоий халқ манфаати ва юрт тақдири, шунингдек, яна қанчадан-қанча хайрли мақсадларни кўзлаб қабул қилган эди.
Бу ҳақда шоир “Вақфия” асарида ёзади: “… мен ҳақири нотавон дағи ақл гириҳкушойлиғи ва тавфиқ раҳнамойлиғи билан (яъни ақлнинг йўл кўрсатиши ва мақсаднинг мувофиқ келиши билан) ул ҳазратнинг (яъни Ҳусайн Бойқаронинг) қуллиғида неча навъ хизматким, дунё суди андин пайдо ва охират беҳбуди андин ҳувайдо бўлғай, ўзумга лозим туттум ва неча навъ ишким, халойиқ дуосига боис ва ҳалойиқ ризосиға сабаб бўла олғай, қошимда муқаррар

“ХАМСА”нинг факсимил нашри

Алишер Навоий асарлари шоир ҳаётлик давридан бошлаб асрлар давомида котибларнинг машаққатли меҳнатлари сабабли кўплаб қўлёзма нусхаларда кўчирилиб, дунё бўйлаб тарқалган. Қувонарлиси шуки, улуғ шоир асарларининг ноёб нусхалари Республикамиз қўлёзмалар фондларида сақланади. Ўтган асрда улуғ шоир асарларини халқимизга етказишда катта ишлар амалга оширилди. Дастлаб уч жилдли, кейинчалик ўн беш томли, йигирма жилдли ҳамда “Алишер Навоий тўла асарлар тўплами” нашр юзини кўрди. Булардан ташқари, алоҳида нашрлар ва айрим асарларнинг илмий-танқидий матнлари ҳам чоп қилинди. Амалга оширилган ишлар шоир ижодини тилшунослик ҳамда адабиётшунослик йўналишида кенг кўлам ва миқёсда ўрганиш учун мустаҳкам илмий пойдевордир.

Алишер Навоий таржимаи ҳолига доир

Алишер Навоий таржимаи ҳолини илмий ўрганиш ХХ аср бошларидан бошланди. Бу борада академик В.В.Бартольднинг 1928 йили чоп этилган “Мир Али Шер ва сиёсий ҳаёт” номли рисоласи алоҳида аҳамиятга эга. Олим ўнлаб тарихий манбаларни ўзаро қиёслаб, ўзига қадар амалга оширилган ишларга танқидий ёндашиб шоир биографиясини XV аср ижтимоий-сиёсий жараёнлари билан боғлиқ ҳолда ёритиб беришга муваффақ бўлган. Кейинчалик эса, ўзбек навоийшунослари шоирнинг асарларини кенг миқёсда ўрганиш асносида таржимаи ҳолини янги маълумотлар билан тўлдириб бордилар. Ҳозирда биз диққат қаратмоқчи бўлган нуқта Навоийнинг Самарқанддаги ҳаёти билан боғлиқ.

Темурийзода Иброҳим Султон

Амир Темур ва темурийлар даврида уларнингҳукронлиги остида бўлган барча минтақаларда кўплаб адабий тур ва жанрлар тараққий топди, ривожланди, янги мавзулар билан бойиди. Бу, энг аввало, сулола вакилларининг деярли барчаси шеър ёза олиш иқтидорига эгалиги, адабиётни яхши тушунганлиги билан боғлиқ. Ана шу омилга кўра, улар қалам аҳли тарбияси ва рағбатлантиришга алоҳида эътибор берганлар.

Ҳикматга айланган муаммо шеърлар

Муаммо кичик лирик жанрлар сирасига кирувчи турдир. Бундай шеърлар асосан икки-тўрт мисрадан иборат бўлиб, уларда исм яширилади. Яширилган исм матндаги имо-ишоралар асосида топилади. Ўз навбатида, ўша қўлланган имо-ишора сўзлар нозимнинг фикри, орзу-истакларини ҳам ифодалай олиши зарур саналган. Муаммонинг ана шу жиҳатлари боис, ҳамма ҳам бу жанрда ижод қила олмаган. Шарқ шеърияти назариётчилар томонидан шакл ва мазмун уйғунлигига эришиш муаммо жанрининг юксак талаби ҳисобланган.