топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

Миллий давлатчилик ғояси

Фикр, ғоя ва маърифат
Маданият ва маърифат
Кўҳна Турон ўз бошидан кечирган буюк тарихий воқеалар ичида амир Темурнинг бунёдкорлик ғоялари ва амалий фаолияти катта ахамиятга эга. У гарчи фотихлар каторидан урин олиб, бехисоб жангу жадалларни бошидан кечирган булсада, асосий мақсади бунёдкорлик ва яратувчилик бўлган. Жумладан, и «Темур тўзуклари»да: «агар фукародан бирининг уй-иморати бўзилиб, тўзатишга курби этмаса, керакли ускуналарни этказиб бериб, унга ёрдам берилсин», деб курсатма беради. шу уринда, юртбошимизнинг амирТемур ўз давлатини акл-заковат ва хукукий азоз билан идора этган, десак, адолатдан бўлади, деган фикрлари ниҳоятда ўринлидир.

Зеро, Соҳибқироннинг Мовароуннахр, Хуросон ва бошка жойларда бунёд этган иншоотлари, унинг ўзи ва темурийлар сулоласи давридаги маданият, фан, адабиёт соҳасидаги ютуқлар бунга мисол бўла олади.
Миллий давлатчилик ғояси ва унинг халклар тараққиётига ижобий таъсирини мустакил Ўзбекистон мисолида хам яккол куриш мумкин. Ўзбекистоннинг халқаро хамкорлик, минтакавий тинчлик, миллатлараро тотувлик борасида олиб бораётган сиёсати баркарорлик хукм суришига азоз бу либ хизм ат килмокда.
Цивилизациялар тарихида ёвўз ғоя ва тажовўзкор мафкуралар. Жахон тарихини умумлашган тарзда бир пиллапоя куринишида тасаввур килсак, унинг хар бир зинасини инсоният олдида янги имкониятлар ва истикболлар эшигини очиб берувчи тараққиёт боскичи дейиш мумкин. бу тарих мазмунини эса кур жихатдан турли ижтимоий табакалар, сиёсий окимлар, халклар ва миллатлар, алохида давлатлар ва ижтимоий тўзумларнинг хилма-хил мақсад ва манфаатларини ўзида акс эттирувчи ғоялар ва мафкураларнинг амалиёти белгилайди.
Тарихий жараён табиатидан келиб чикадиган мазкур хусусиятнинг диалектикаси инсоният учун доимий бўлган «эзгулик» ва «ёвўзлик» уртасидаги абадий кураш деб аталмиш мухтасар таърифда ўз аксини топган.
«Эзгулик» — тараққиётга интилувчи кучларни, инсонпарварлик ва юксак ахлок фалсафасини, ижтимоий адолат принциплари ёки «авесто»да баён килинган «эзгу фикр, эзгу сўз ва эзгу иш»нинг негизини ташкил этадиган кадриятларни ўзида мужассам этади. «ёвўзлик» эса тарихий реакция, тараққиёт гилдирагини оркага буриш, кора кучлар фаолияти ва хукмронлигини ифодалайди.
Инсониятнинг, жумладан, Ўзбекистоннинг неча юз йиллик солномасида хам турли боскинчиликлар окибатида зулм, зурлик, кулфат уругларини сочиш ва кон тукилишига сабаб бўлган бўзгунчи ғоялар ва мафкураларнинг халокатли таъсири билан боглик кайгули сахифалар куп. бу ғоялар ўзларида сиёсий боскинчилик ва мустабидлик интилишларни гох яширин, гох ошкора ифодалаган холда диний, миллий, синфий шиорларни байрок килиб майдонга чикканини курамиз. Лекин мохият хамиша ўзгармай колаверган. яъни, улар миллатлар ва халкларнинг турмуш тарзи, маданияти, анъана ва урф-одатларини куч билан ўзгартиришга, кенг халк оммасини бошкаламинг сиёсий иродасига буйсундириш ва мафкуравий асоратга солишга, ўзаро адоватга асосланган ижтимоий тартибларни карор топтиришга, миллатга ёт мафкуравий тасаввурларни тикиштиришга каратилган. бўзгунчи ғоялар ва мафкураларнинг амалга оширилиши миллатлар ва халклар азалий маданиятининг емирилишига, давлат ва жамият хаётида салбий ходисаларнинг кучайишига сабаб бўлган, куплаб халкларни ўз уулини ўзи танлаш хукукидан табппп этган.
Ғоялар хукмронлигининг тамал тоши айнан кадимий цивилизациялар даврида куйилган еди. Унга биноан, одатлар ва таомилларга эмас, балки ғоялар ёки бирор мақсадга буйсундирилган муайян тилдаги инсон хулк-атворини шакллантириш мумкин еди. Лекин шу билан бир вактда, кадимданок кишилар онгини найранг ва алдовлар воситасида, ёлгон идеаллар билан захарлаш имконияти хам пайдо булди.
Кадимий цивилизацияларда ижобий ғоя ва кадриятлар билан бирга, салбий характердаги мафкураларнинг хам униб чикиши учун замин бўладиган тасаввур- тушунчалар майдонга кела бошлаган еди. Масалан, кадимий Римда бундай кадриятлар тизимини, бир карашда умуъминсоний кадриятлар жумласидан бўлган, ватанпарварлик тушунчасини белгилар еди. аммо, бу тушунча Рим халкининг худо томонидан алохида танлангани, такдирнинг ўзи томонидан зафарли истилолар ва Рим салтанати худудини кенгайтириш учун сафарбар килингани тўғрисидаги сохта тасаввурларга асосланган еди. бундай мафкуравий асослар империячилик тафаккур тарзининг шаклланишига сабаб булди.
бошка худудларни босиб олишга рагбатлантирувчи ушбу ғоя кейинчалик дунёқарашлар тизимида бир халкнинг бошка халк томонидан мустамлакачилик азота®а солинишини нафакат ахлокий жихатдан оклайдиган, балки уни кахрамонлик даражасига кутарадиган буюк давлатчилик мафкурасининг ривожланишига омил булди.
Урта асрларга утилиши билан, асосан Эвропада, дин ва черковнинг роли мисли курилмаган дараж ада усди. бу даврда худога оташин ва жазавали ишонч хукмронлик килди ва бу эътикод инсон хаётининг барча томонларини, тугилишдан улишгача бўлган хар бир кадамини белгилаб берди. Ушбу даврда дин мустабид мафкура шакли сифатида майдонга чикди.
бу бир томондан, ўз диний уюшмаси ичидаги дахрийга ёки «муртад»га чикарилган шахсларнинг турли бахоналар билан оммавий равишда киргин килинишида, иккинчи томондан эса, диний ва худудий истилоларни мақсад килиб олган хунрезлик урушларида ўзининг аянчли ифодасини топди. Эвропанинг христиан дунёси том онидан мусулмонларга қарши амалга оширилган салиб юришларини бу урушларга мисол килиб келтириш мумкин.
Урта асрлар диний экстремизми, ўз навбатида, жавоб реакцияси тарзида- антогонизмга асосланган турли ғоялар хамда атеизмнинг кучайишига хам сабаб булди. Вакт утиши билан алохида сиёсий кучлар бундай ғоялар ва худога муросасизликка асосланган атеизмдан хам ўзларининг мафкуравий мақсадлари йулида фойдаландилар.
Ғоялаг ва мустабид мафкуралар тарихида бундан фойдаланган собик коммунистик таълимот алохида урин тутади. У ташки жихатдан адолат идеалини ўзида мужассам этган олижаноб интилишларни асос килиб олгандек куринса-да, охир-окибатда мустабид жамиятни шакллантириш мафкурасига айланди.
болшевизм билан бир каторда, ХХ асрнинг бошида илдизлари социалистик ғоядан сув ичган мустабид ғоя ва мафкуранинг бошка шакли — фашизм (итал. фашио — оким) пайдо булди. Собик социалист В. Муссолини Италияда фашистлар харакатининг асосчиси булди. Германияда миллий социалистик партия тўзган А. Гитлер эса фашизимнинг «маънавий ота»сига айланди. Фашизм 2 жахон уруши оловини ёкди, 50млн. дан ортик кишининг кирилиб кетишига сабаб булди. бизнинг мамлакат хам мотам либосига уралди. Иккинчи Жахон уруши жабхаларида курашган Ўзбекистонлик жангчилардан 2б3005 нафари халок булди, 132670 киши дом-дараксиз кетди, б0452 киши ногирон булди. Большевизм ва фашизм мафкуралари ўртасида кўплаб ўхшаш жиҳатлар мавжуд. айни пайтда жиддий тафовутлар хам кўзга ташланади. Асосий фарқлардан бири, бу миллат омилининг турлича баҳоланишидир. агар коммунистик таълимот, халкларнинг миллий-этник ўзига хосликларининг йўқотиш, «пролетар байналминаллиги» шиори билан майдонга чиққан булса, фашизм бир ҳукмрон миллатнинг «ирқий-этник софлиги»ни мутлақлаштиришни тарғиб-ташвиқ этади. У иркчиликнинг ҳомийси хисобланади. 

0 изоҳ

Рўйхатдан ўтганлар ва тасдиқланганларгина изоҳ қолдиришлари мумкин.