топик, блог, фотосет ёки йўналтиргич яратиш

Tақдириmcah, бахтимсан, озод ва обод ватан

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Мустакиллик шарофати билан кўпгнна ёшлар бнлим ва идрокларини кенг намоён килмокдалар. Ёшлар — бу катта куч. Хар кандай жамият уларнинг мақсадига эхтиёж сезади. Ёшларга, уларнинг таълим-тарбиясига, ижтимоий ҳаракатига, жамиятда тутаётган урнига катта эътибор каратилди. Кейинги йилларда хар томонлама камол топган ёшларни излаб топиш, истеъдодларни куллаб-кувватлашга каратилган мухим Конунлар кабул килинди. “Таълим тугрисида", “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури” шулар жумласидандир. Укувчи-талабаларни, изланувчан олимларни. умуман ёшларнн қўллаб- қувватловчи жамғармаларнн оладиган бўлсак. Ҳар йили юзлаб ёшлар дунёнинг ривожланган мамлакатларида ўқиб, малака ошириб кайтмокдалар. Ёшларнннг фаолиятларини тугри йуналтириш максадида талай ишлар амалга оширилдн.
И.А.Каримов таъбири билан айтганда, “Истикболимиз, икболимиз кўзи билан қараганда, хам иқтисод, хам сиёсат, хам маънавият нуктаи назаридан бу сарф-харажатларга назар ташласак, ундан келадиган манфаат хар кандай харажатларни коплаши ва оклаши муқаррар”.
Таълим давлат ижтимоий сиёсатининг асосий йуналишларидан бири бўлиб, унга устивор вазифа сифатида эътибор каратилмокда. Бу сохада сарфланаётган маблағлар микдори йил сайин сезиларли даражада ошиб бормокда. Ана шундай самарали ишлар каторида иктидорли укувчи ва талабаларни қўллаб-кувватлаш хамда ривожлантириш. уларнинг ижодий таълим фаолиятини рағбатлаширишга каратилган давлат чора-тадбирлари хам мухим ўрин тутмокда. Шунингдек бугунги куида турли жамгармалар, болалар ижод уйлари, турли кўрик ва фан олимпиадалари, стипендиялар таъсис этилган. Кўплаб давлат Ўқув юртларида бепул овкат, дарсликлар, кийимлар берилмокда, стипендиялар туланмокда.
Килинаётган амалий ишлардан шундай хулосага келиш мумкинки таълим сохасига сарф килинаднган маблагни аямаслик керак, чунки бу сохага килинган харажатлар микдори бнр неча марта купайиб жамият хазинасига кайтади. Чунки, бугун халкаро хаёт, кишилик тараккиёти шундай боскичга кутарилганки, энди унга харбий кудрат эмас, балки интеллектуал салохият акл-идрок, фикр, илғор технологиялар хал килувчи ахамият касб этади. Шундай экан, акл-заковатли, юксак маънавиятли кишиларни тарбиялай олсакгина, олдимизга куйган максадларга эриша оламиз, юртимизда фаровонлнк ва тараккиёт карор топади. “Таълим ва уни ислох этишга сарфланган маблағ зое кетмайди, — деб таъкндлаган эди Президентимиз Ислом Каримов, — аксинча жамиятимизни муваффакиятли ва изчил ислох этиш учун кудратли. таъсирчан омил оқлади, пироварднда «портлаш эффекти ’ни беради.
… жамият шу кадар кучли тараккиётга эришадики, унинг суръат ва самарасини хатто тасаввур килиш хам осон эмас”. Буюк аждодимиз Юсуф Хос Хожиб алохида таъкидлаганидек: “Ўқув кайда булса, улуглик булар, билим кайда булса, буюклик булар”.
Хулоса урнида шуни таъкидлаш лозимки, хеч шубхасиз, бугун таълим- тарбия ва илм-фан сохасига сарфланаётган маблаглар, яратилаётган шарт- шароит ва имкониятлар мамлакатимиз келажагининг эгаси булган ёш авлодни, юксак интеллектуал салохиятли жамиятни шакллантириш йулида мустахкам пойдевор булиб хизмат килишига амин ишонамиз.

0 изоҳ

Мақола муаллифи изоҳ қолдиришни маън этган.